Klimaatverbond Nederland vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de energietransitie. Samen met inmiddels 16 gemeenten en andere partners gaan we aan de slag om dit mogelijk te maken door middel van zogenaamde energiedienstenbedrijven. Een energiedienstenbedrijf, ook wel ESCo (Energy Service Company), is een partij die op basis van een energieprestatiegarantie verduurzaming van vastgoed verzorgt.

Dit kan zowel door energiebesparing als door het leveren van energie. Hiermee willen we vastgoed woonlastenneutraal verduurzamen, waarbij de kosten van maatregelen worden gedekt met de behaalde (gegarandeerde) besparingen.

ESCo als middel om wijken CO2-neutraal maken

Klimaatverbond verkent samen met gemeenten, georganiseerde bewoners, het bedrijfsleven en onze kennispartners hoe een ESCo op wijkniveau kan worden gerealiseerd. We kijken daarbij breder dan het energievraagstuk door te werken vanuit de principes van actieonderzoek, waarbij onderzoek leidt tot verandering en de weg bereidt voor het opzetten van ESCo’s die goed aansluiten bij de lokale behoeften. Verschillende aspecten (zoals mobiliteit, armoede en gezondheid) die spelen in de wijk kunnen hier onderdeel van worden. We zien ESCo’s als een van de middelen om wijken CO2-neutraal maken.

Wie doen er mee?

Omdat in dit programma vele thematieken spelen en we op verschillende schaalniveaus opereren, hebben we een multidisciplinair kennisconsortium opgezet. Dit consortium bestaat uit: Klimaatverbond Nederland, Balance, Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA bewoners), Buurtwarmte en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Met dit consortium benaderen we de thematiek integraal, vanuit verschillende rollen, expertises en achtergronden, om de deelnemende gemeenten te ondersteunen. Dit doen we open source zodat de kennis voor iedereen beschikbaar wordt.

Toelichting:

  • Klimaatverbond Nederland kent de gemeentelijke processen en organisaties, is de penvoerder, procesbewaker en is voorzitter van het consortium. Hoe krijgen we een goede governance structuur dat als basis voor de uitvoering van een wijkgerichte transitie?;
  • Balance is de ESCo-expert en heeft voor verschillende gemeenten onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van maatschappelijke  ESCo’s. Hoe krijgen we een ESCo zo vormgegeven dat die ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd?;
  • LSA bewoners weet wat de bewoners beweegt en richt zich op de brede leefbaarheid van wijken en initiatieven van bewoners. Hoe past een ESCo hierin?;
  • Buurtwarmte is de coöperatie-expert en legt zich toe op het coöperatief opzetten van de toekomstige energievoorziening. Wat kan een ESCo voor de coöperaties betekenen en wat betekent dat voor hun rol?; en
  • SVn beheert fondsen en brengt expertise in over hoe deze goed benut kunnen worden, maar is ook geïnteresseerd om de fondsen beter te laten aansluiten op de behoeften in de wijk. 

Het consortium staat in goed contact met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en zoekt ook de samenwerking met andere ESCo-initiatieven, zoals TRANSFORM en het Woningabonnement. We willen niet het wiel opnieuw uitvinden, maar wat er is zo goed mogelijk doorontwikkelen en implementeren.

Regioverband

De deelnemende gemeenten werken in regioverband, wat de effectieve en efficiënte inzet van middelen en capaciteit ten goede komt. Het zorgt voor laagdrempelige uitwisseling, communicatie en afstemming onderling. De regio’s worden ondersteund met de kennis van het consortium en geven input voor verdere kennisontwikkeling. De zestien gemeenten zijn verspreid over zeven regio’s en drie provincies. Mogelijk worden dat er nog meer.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd en blijft u graag op de hoogte? Abonneer u dan op onze speciale ESCo-nieuwsbrief, deze verschijnt eens in de twee à drie maanden. Hiervoor kunt u contact opnemen met Dieuwertje Walch (dieuwertje.walch@klimaatverbond.nl).

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met onze projectleider.

Actief op dit project

Thijs

Thijs de la Court

Inhoudelijk (Beleids)medewerker

Dieuwertje

Dieuwertje Walch

Inhoudelijk (Beleids)medewerker