Het Gelders Energieakkoord, Energie Samen Gelderland en Klimaatverbond Nederland doen al enige tijd onderzoek naar de mogelijkheden om het streven uit het Klimaatakkoord (“…minstens 50% financiële participatie en zeggenschap bij de grote wind- en zonprojecten”) wettelijke verankering te geven. Daaraan gekoppeld is ook aandacht voor omgevingsfondsen en gesocialiseerd grondbeleid. Op woensdag 3 februari organiseren we van 15.30 tot 17.00 uur, ons derde en afrondende webinar over deze thematiek. U en uw collega’s zijn van harte uitgenodigd.

Het Gelders Energieakkoord, Energie Samen Gelderland en Klimaatverbond Nederland werken, samen met de zes Gelderse RES-en aan een voorkeursroute waarmee lokaal eigendom en zeggenschap voor grootschalige zon- en windprojecten ook geborgd kan worden. Onder de huidige Wet Ruimtelijke Ordening kunnen deze maatschappelijke wensen namelijk niet 'wettelijk' afgedwongen worden. En hoewel er met ontwikkelaars van wind- en zonneprojecten afspraken (convenanten) zijn gemaakt is het maatschappelijk eigendom realiseren nog een uitdaging. In alle Gelderse concept RES-teksten staat beschreven dat dit onderwerp van groot belang is. Met daaraan gekoppeld vaak aspecten als lokaal omgevingsfonds en gesocialiseerd grondbeleid.

Woensdag 3 februari organiseren we ons derde webinar. In ons eerste webinar hebben we de opgave en de oplossingsrichtingen in kaart gebracht en de belangrijkste vragen geïnventariseerd. Daarmee zijn we aan het werk gegaan en hebben we -ook landelijk- het veld en de oplossingen verkend. Daarbij kwam ‘de maatschappelijke tender‘ boven als een kansrijke optie. In het tweede webinar heeft Mr Jan Albert Timmerman hierover een uitgebreide inleiding gegeven en zijn we met elkaar over de maatschappelijke tender dieper in gesprek gegaan. Vervolgens hebben we onze analyse verder verdiept. Conclusie: een maatschappelijke tender lijkt de beste kans op succes te geven. Vanaf nu dus een voorkeursroute. Inmiddels is ook (in afstemming met de heer Timmerman) het stappenplan hiervoor uitgewerkt zodat er een overzichtelijk processchema ontstaat. De 'maatschappelijke tender' is een vorm van aanbesteding waarbij de gemeente - na een marktconsultatie en met een stevig uitnodigingskader - in twee stappen tot vergunningverlening komt. Bij de eerste stap worden partijen uitgenodigd een plan van aanpak in te dienen waarop met ruimtelijke criteria wordt geselecteerd. Dat is wettelijk ook de normale gang van zaken. Het is waarschijnlijk dat dan meerdere verzoeken tot vergunning over blijven. Daarop mag een gemeente selecteren op basis van maatschappelijke criteria. Lokaal eigendom en zeggenschap kan dan een selectiecriterium zijn.

Het derde webinar willen we richten op wat gemeenten en lokale/regionale partijen als energie-coöperaties nodig hebben om met de juiste kwaliteit en capaciteit deze route ook daadwerkelijk op te gaan. Een maatschappelijke tender, met een marktconsultatie, een beleidskader en verschillende fases (een RO-selectie en een maatschappelijke selectie) zal goed georganiseerd moeten worden. Het past uitstekend bij de toekomstige kaders en doelen van de omgevingswet maar vraagt ook expertise vanuit 'inkoop‘ en 'ruimtelijke ordening‘. Daarom vragen we u om ook eventuele collega’s met deskundigheid op de onderwerpen inkoop en RO te stimuleren deel te nemen aan dit webinar. We zien uw aanmelding graag tegemoet via deze link.