Wij ondersteunen onze leden en partners en bereiden samen met hen de weg voor doelmatig en daadkrachtig lokaal klimaatbeleid dat zorgt voor veerkracht, toekomstbestendigheid en actieve participatie. Dat doen we in twee overkoepelende programmalijnen: klimaatadaptatie en klimaatmitigatie.

Onze missie

Bij de oprichting van Klimaatverbond Nederland op 20 november 1992 is als doel in de statuten opgenomen: “de bevordering van een gezond milieu”.

Dat is best een brede formulering en in de loop van de jaren zijn wij ons steeds meer gaan toeleggen op het bevorderen van actief lokaal klimaatbeleid met impact. Die impact is dan aan de ene kant het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen en aan de andere kant het aanpassen aan de klimaatverandering. Op dit moment focussen we vooral op de CO2-uitstoot en op (hitte-)adaptatie.

Klimaatverbond Nederland neemt in het gehele werkveld van klimaatbeleid de rol van wegbereider op zich. Als organisatie zijn we bezig in de actualiteit en vooruitkijkend naar de komende jaren. Daarop richten we vervolgens de projecten en programma’s die we uitvoeren voor en met leden. Dit werk stellen we voortdurend bij. We zijn een dynamische organisatie in een continu veranderend werkveld.

Met deze activiteiten boren we de innovatieve en transformatieve krachten en potentie aan door het verkennen, onderzoeken en analyseren van beleid, experimenteren en leren. Daarnaast kan het ook zijn dat we werken aan optimalisatie van het huidige beleid. We passen zo acupunctuur toe   met als uiteindelijke doel een structurele verandering in positieve zin   voor het klimaat. 

Het is de bedoeling van Klimaatverbond Nederland dat er gewerkt wordt aan klimaatoptimalisatie van (lokaal) beleid op adaptatie en mitigatie. Waar we ook werken in het systeem of waar onze leden zich ook begeven.

Systeemverandering

Bij het uitvoeren van deze missie zien we dat het takenpakket van ons en onze leden alleen maar groter is geworden. Tegelijk zien we dat al deze taken vragen om een nieuwe manier van werken. En om de inzet van iedereen, gezamenlijk en in samenhang: burgers, bedrijven en overheden. In dit samenspel van publiek-private samenwerking hebben onze leden verschillende taken en rollen op zich te nemen. Dat is een stevige uitdaging. Want tegelijk loopt de werklast en het begrotingstekort op. We moeten veranderen met een instrumentarium en personele capaciteit in het huidige systeem van governance, aanbestedingsregels en andere regelgeving dat nu niet toegerust is voor die verandering.

Samenwerking

Daarom investeert Klimaatverbond Nederland met haar leden ook in het ontwikkelen van instrumenten en goed vormgegeven samenwerkingsverbanden. Zodat we ervoor zorgen dat we samen efficiënt en effectief werken aan de transitie naar CO2-neutraliteit en aan de aanpassingen die zo nodig zijn om gezond en veilig te kunnen blijven leven in een veranderend klimaat. Dit doen we met maatregelen en aanpakken die tegelijk zeker stellen dat iedereen in staat is om mee te doen in en bij te dragen aan deze transitie.

Zo zullen we ook in de toekomst onze leden en partners ondersteunen en samen met hen de weg bereiden voor doelmatig en daadkrachtig lokaal klimaatbeleid dat zorgt voor veerkracht, toekomstbestendigheid en actieve participatie. Dat doen we in twee overkoepelende programmalijnen: klimaatadaptatie en klimaatmitigatie.

Jaarplan 2020

Na het SER Energieakkoord uit 2013 en het Parijsakkoord uit 2015 heeft ons kabinet in de zomer van 2019 het Klimaatakkoord gepubliceerd dat in 2018 en 2019 is voorbereid met vele partners. In dit Klimaatakkoord is een hele duidelijke rol weggelegd voor de decentrale overheden. Actief lokaal klimaatbeleid wordt nog duidelijker gevraagd van onze gemeenten, waterschappen en provincies. Samenwerking is hiervoor essentieel. Niet alleen nauwe samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven, maar zeker ook binnen alle bestuurslagen van de overheid.

Het behalen van de doelen vergen ingrijpende veranderingen in economie en samenleving. En dit roept diverse reacties op binnen onze samenleving. Naast de al bestaande klimaat- en milieubeweging roeren nieuwe groepen zich in de roep om vergaande klimaatbeleid om de klimaatcrisis op te lossen, zoals de vele jongeren die de straat opgaan, klimaatstakers, extinction rebellion. Daarnaast zijn er andere groepen die in protest komen zoals de boeren en de bouwers, omdat hun beroepsgroepen nadelen ondervinden van verdergaand klimaatbeleid. In deze tijden is juist samenwerking aan gezamenlijke doelen belangrijk en de kans voor iedereen om mee te doen. Niet alleen de lasten maar ook de lusten.

Aandachtspunt in klimaatbeleid is dat het een inclusieve transitie wordt wat betekent iedereen mee kan en gaat doen. Dus ook de groepen die nu (nog) ondervertegenwoordigd zijn in de dialoog en in wijkprocessen zoals groepen Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond of groepen die nu niet mee lijken te kunnen doen vanwege tekort aan investeringsmogelijkheden. En dat ook in de gevolgen die we nu al ondervinden van de klimaatcrisis, zoals de extreme hitte deze zomer, extremer weer en de droogte vorig jaar, niet vooral – en relatief zwaar – terecht komen bij de minder draagkrachtige of kwetsbare groepen mensen.

Zoals ook al gebleken is in de processen rond de bezetting van de tafels van het Klimaatakkoord zijn er veel meer partijen betrokken bij het onderwerp van klimaat (mitigatie). Hetzelfde beeld tekent zich ook af rond de Nationale Adaptatie Strategie (NAS) en de opkomst bij de nationale congressen op adaptatie en hitte. Als het gaat om de (nationale) processen als het Klimaatakkoord, de RESen en het bestuursakkoord klimaatadaptatie zien we dat de koepelorganisaties van de decentrale overheden (Vereniging Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg en Unie van Waterschappen) actief hun rol pakken.

Aanvullend op de rol die zij in de breedte pakken kijkt Klimaatverbond Nederland vooruit wat er vanuit de huidige afspraken, maar ook de doelen op de lange termijn zoals het Parijsakkoord de komende jaren zich gaat voordoen. Wat worden de uitdagingen, waar moet aandacht voor zijn, wat is nodig om mogelijke drempels te slechten dan wel kansen te benutten: Klimaatverbond als wegbereider.

Wij geven ons daarmee in de onderzoeksfase, pionieren, ontwikkelen, zoeken naar instrumenten en experimenten. Dit doen we in coalities samen met onze leden en samenwerkingspartners die hieraan mee willen doen. Vanuit deze groepen kunnen we de geleerde lessen en kennis weer delen met onze andere leden. 

Lees hier het volledige jaarplan.

Terugblikken

Wat hebben we afgelopen jaren bereikt? Aan de hand van de jaarverslagen kunt u dat nog eens teruglezen: