Wij ondersteunen onze leden en partners en bereiden samen met hen de weg voor doelmatig en daadkrachtig lokaal klimaatbeleid dat zorgt voor veerkracht, toekomstbestendigheid en actieve participatie. Dat doen we in twee overkoepelende programmalijnen: klimaatadaptatie en klimaatmitigatie.

Onze missie

Bij de oprichting van Klimaatverbond Nederland op 20 november 1992 is als doel in de statuten opgenomen: “de bevordering van een gezond milieu”.

Dat is best een brede formulering en in de loop van de jaren zijn wij ons steeds meer gaan toeleggen op het bevorderen van actief lokaal klimaatbeleid met impact. Die impact is dan aan de ene kant het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen en aan de andere kant het aanpassen aan de klimaatverandering. Op dit moment focussen we vooral op de CO2-uitstoot en op (hitte-)adaptatie.

Klimaatverbond Nederland neemt in het gehele werkveld van klimaatbeleid de rol van wegbereider op zich. Als organisatie zijn we bezig in de actualiteit en vooruitkijkend naar de komende jaren. Daarop richten we vervolgens de projecten en programma’s die we uitvoeren voor en met leden. Dit werk stellen we voortdurend bij. We zijn een dynamische organisatie in een continu veranderend werkveld.

Met deze activiteiten boren we de innovatieve en transformatieve krachten en potentie aan door het verkennen, onderzoeken en analyseren van beleid, experimenteren en leren. Daarnaast kan het ook zijn dat we werken aan optimalisatie van het huidige beleid. We passen zo acupunctuur toe   met als uiteindelijke doel een structurele verandering in positieve zin   voor het klimaat. 

Het is de bedoeling van Klimaatverbond Nederland dat er gewerkt wordt aan klimaatoptimalisatie van (lokaal) beleid op adaptatie en mitigatie. Waar we ook werken in het systeem of waar onze leden zich ook begeven.

Systeemverandering

Bij het uitvoeren van deze missie zien we dat het takenpakket van ons en onze leden alleen maar groter is geworden. Tegelijk zien we dat al deze taken vragen om een nieuwe manier van werken. En om de inzet van iedereen, gezamenlijk en in samenhang: burgers, bedrijven en overheden. In dit samenspel van publiek-private samenwerking hebben onze leden verschillende taken en rollen op zich te nemen. Dat is een stevige uitdaging. Want tegelijk loopt de werklast en het begrotingstekort op. We moeten veranderen met een instrumentarium en personele capaciteit in het huidige systeem van governance, aanbestedingsregels en andere regelgeving dat nu niet toegerust is voor die verandering.

Samenwerking

Daarom investeert Klimaatverbond Nederland met haar leden ook in het ontwikkelen van instrumenten en goed vormgegeven samenwerkingsverbanden. Zodat we ervoor zorgen dat we samen efficiënt en effectief werken aan de transitie naar CO2-neutraliteit en aan de aanpassingen die zo nodig zijn om gezond en veilig te kunnen blijven leven in een veranderend klimaat. Dit doen we met maatregelen en aanpakken die tegelijk zeker stellen dat iedereen in staat is om mee te doen in en bij te dragen aan deze transitie.

Zo zullen we ook in de toekomst onze leden en partners ondersteunen en samen met hen de weg bereiden voor doelmatig en daadkrachtig lokaal klimaatbeleid dat zorgt voor veerkracht, toekomstbestendigheid en actieve participatie. Dat doen we in twee overkoepelende programmalijnen: klimaatadaptatie en klimaatmitigatie.

Jaarplan 2021 - Klimaatverbond NederlandJaarplan 2021

De wereld is altijd in beweging, alles verandert. Zo kan een plan van vandaag morgen alweer verouderd zijn. Met de wereldwijde pandemie van COVID-19 wordt dit gegeven nog meer waar, want hoe zal het in 2021 gaan met deze virusuitbraak?

We gaan uit van onze veerkracht en dat we er samen linksom of rechtsom weer goed uit gaan komen, maar hoe staan we ervoor als het stof van COVID-19 is opgetrokken?En hoe kunnen we blijven werken op het zo belangrijke onderwerp van klimaatverandering? Want, zoals we weten, dát is een crisis die we nog niet succesvol hebben bestreden, met alle (lange termijn) gevolgen van dien.

Daarom blijft het goed om door te zetten, plannen te maken en vooruit te kijken. Dat doen we dan ook aan hand van ons jaarplan.

Download hier ons jaarplan.

Terugblikken

Wat hebben we afgelopen jaren bereikt? Aan de hand van de jaarverslagen kunt u dat nog eens teruglezen: