In het coalitieakkoord is vastgelegd dat water en bodem (weer) leidend moeten worden in de ruimtelijke ordening van ons land en het kabinet heeft dit in november 2022 nog eens krachtig bevestigd. Dat is een stevige maar noodzakelijke breuk met het verleden: we zijn gewend uit te gaan van eenzijdig menselijke behoeften in onze ordening. De  waterhuishouding – zo was de gedachte – houden we dankzij onze vindingrijkheid met technische maatregelen in de hand. Deze maakbaarheidsgedachte blijkt niet houdbaar, zowel vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie (zeespiegelstijging), maar ook uit het oogpunt van natuur (biodiversiteit, verdroging, inklinking, verzilting).

Wat doet Klimaatverbond Nederland?

Klimaatverbond Nederland pakt dit vraagstuk op – en de bijbehorende cultuurverandering – vanwege de samenhang die er is met haar achterban: alle lokale overheden spelen een rol bij deze wezenlijke beleidsverandering die breed raakt aan onze missie. Dat er een cultuurverandering nodig is, hebben we helder verwoord in dit opinieartikel dat geplaatst is in Trouw op dinsdag 15 november jl.

Voor 2023 richt onze aanpak zich op het scherper analyseren van de rollen van onze leden, zowel provincies, gemeenten als waterschappen. Vanuit de verschillende rollen en  belangen brengen we in beeld wat de belangrijkste kansen en belemmeringen zijn. Naast de decentrale overheden zijn de Unie van Waterschappen en de Commissie MER beoogde samenwerkingspartners. En zoals gebruikelijk zullen we deze inzichten en mogelijke handelingsperspectieven breed delen.

Publicaties

Handreiking: De rol van ons water in de lokale politiek

Handreiking: De rol van ons water in de lokale politiek

“Wat moeten lokale onafhankelijke raadsleden weten over het onderwerp ‘Water’ om tot gedegen en weloverwogen besluitvorming te kunnen komen?” Dat is de vraag die ten grondslag ligt aan de publicatie…

We kunnen natuur, water en bodem niet meer negeren in ruimtelijke ordening

We kunnen natuur, water en bodem niet meer negeren in ruimtelijke ordening

We moeten veel meer rekening houden met het water en de bodem in ons land onder de zeespiegel. Als we geen rekening houden met de natuur bij het bouwen van…

  • Handreiking: De rol van ons water in de lokale politiek

    Handreiking: De rol van ons water in de lokale politiek

    “Wat moeten lokale onafhankelijke raadsleden weten over het onderwerp ‘Water’ om tot gedegen en weloverwogen besluitvorming te kunnen komen?” Dat is de vraag die ten grondslag ligt aan de publicatie…

  • We kunnen natuur, water en bodem niet meer negeren in ruimtelijke ordening

    We kunnen natuur, water en bodem niet meer negeren in ruimtelijke ordening

    We moeten veel meer rekening houden met het water en de bodem in ons land onder de zeespiegel. Als we geen rekening houden met de natuur bij het bouwen van…

Team

Margo Meeuwissen – Klimaatverbond Nederland

Margo Meeuwissen

Projectleider