Publicaties

Energie en armoede – Het belang van het borgen van de stem van mensen in armoede

Energie en armoede – Het belang van het borgen van de stem van mensen in armoede

Energiearmoede is in 2022 en 2023 een belangrijk en urgent thema geworden dat op veel plaatsen hoog op de prioriteitenlijsten staat. Dit geldt voor maatschappelijke organisaties en voor overheden. Maar…

Eindrapportage Wegbereidersprogramma in provincie Fryslân en Drenthe

Eindrapportage Wegbereidersprogramma in provincie Fryslân en Drenthe

In 2021 en 2022 heeft Klimaatverbond Nederland, samen met de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, gewerkt aan de tweede fase van het Wegbereidersprogramma CO2-beprijzing (je kunt hier meer lezen over…

De potentie van de Maatschappelijke Energiedienstenorganisatie (M-EdO)

De potentie van de Maatschappelijke Energiedienstenorganisatie (M-EdO)

TNO stelt in oktober 2022 in haar whitepaper dat er stevig ingezet moet worden op energiebesparing in de gebouwde omgeving. De bestaande wijkaanpak leidt namelijk tot onvoldoende tempo: het huidige…

Handreiking: De rol van ons water in de lokale politiek

Handreiking: De rol van ons water in de lokale politiek

“Wat moeten lokale onafhankelijke raadsleden weten over het onderwerp ‘Water’ om tot gedegen en weloverwogen besluitvorming te kunnen komen?” Dat is de vraag die ten grondslag ligt aan de publicatie…

Jaarplan en begroting 2023

Jaarplan en begroting 2023

In dit jaarplan beschrijven we de activiteiten zoals we die in 2023 voor ogen hebben, met en voor jullie, onze leden en achterban. Samen aan de slag!

We kunnen natuur, water en bodem niet meer negeren in ruimtelijke ordening

We kunnen natuur, water en bodem niet meer negeren in ruimtelijke ordening

We moeten veel meer rekening houden met het water en de bodem in ons land onder de zeespiegel. Als we geen rekening houden met de natuur bij het bouwen van…

Biodiversiteit in de warmtetransitie: Een eerste verkenning

Biodiversiteit in de warmtetransitie: Een eerste verkenning

Biodiversiteit is essentieel voor onze gezondheid, levenskwaliteit en economie en vormt daarmee de basis van een duurzame samenleving. Het is breed bekend dat die biodiversiteit enorm onder druk staat, ook…