Klimaatverbond Nederland is een vereniging van decentrale overheden die is opgericht in 1992. Onze vereniging telt op dit moment 150 leden bestaande uit gemeenten, provincies en waterschappen. Samen met hen werken we op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau aan actief en impactvol klimaatbeleid.

Onze focus ligt hierbij op twee domeinen. Aan de ene kant werken we op mitigatie: het voorkomen van verdere klimaatverandering door reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Aan de andere kant werken we aan adaptatie: het aanpassen aan de veranderingen die we nu en in de toekomst ondervinden.

Ons werk

Klimaatverbond Nederland is een van de weinige maatschappelijke organisaties die zowel op het gebied van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie – en het snijvlak van beide – actief is. Met een gedreven team kijken wij enkele jaren vooruit naar wat er zich vanuit de huidige afspraken, als ook de doelen op de lange termijn zoals het Parijsakkoord, in ons werkveld ontwikkelt en wat nodig is. Wat worden de uitdagingen, waar moet aandacht voor zijn, wat is nodig om mogelijke drempels te slechten dan wel kansen te benutten? Bij deze belangrijke vragen pakken we onze rol als wegbereider.

We doen dat methodisch. Dat doen we door samen met onze leden en collega-organisaties de vraagstukken te onderzoeken, te analyseren, ze om te zetten in concrete projecten, daarmee te pionieren en de opgedane kennis te delen. Wat ons momenteel bezighoudt kun je terugvinden in ons werk en onze lopende projecten.

Wat betekent het lidmaatschap?

Behalve dat het lidmaatschap uiting geeft aan het belang dat je hecht aan jouw lokaal klimaatbeleid, zijn wij een inhoudelijke ledenorganisatie en bieden wij een lerend netwerk voor kennisdeling en ‘samen optrekken’ om voortdurend te versnellen en impact te maken. Jouw lidmaatschap maakt het mogelijk dat wij voor jou wegbereider zijn voor toekomstgericht en ambitieus lokaal klimaatbeleid.

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Ons netwerk en werkveld groeit snel. De afgelopen jaren is het in Nederland en in Europa gelukt om het belang van lokaal klimaatbeleid met succes te agenderen. Dat zien we ook in samenwerking met onze partners, de steeds verder groeiende netwerken van Climate AllianceEnergy Cities en het Covenant of Mayors. Ook in Nederland is, met sterke betrokkenheid van Klimaatverbond Nederland en haar leden, het lokale en regionale niveau sinds het Energieakkoord steeds belangrijker geworden in het klimaatbeleid.

Uitdagingen

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn flink aan de slag gegaan met het vormgeven van lokaal en regionaal klimaatbeleid. Ze hebben zich in het Klimaatakkoord opgeworpen als essentiële regisseurs van deze werkgebieden. Onze leden hebben hiermee een verantwoordelijkheid gepakt die zich nu vertaalt in vragen naar kennis, methodiek en snelheid. Complexe uitdagingen van energiebesparing, duurzame energieopwekking en warmtevoorziening, hittestress, energiearmoede, maatschappelijk verantwoord inkopen tot monitoring moeten in korte tijd worden beantwoord. Het gaat om concrete en uitvoerbare aanpakken die nodig zijn voor de transitie naar CO2-neutraliteit. Bijvoorbeeld door de gebouwde omgeving aardgasvrij en CO2-neutraal te maken of het gezamenlijk vormgeven van een lokaal hitteplan in reactie op de hittegolven die met hoge frequentie op ons af komen.  

Hulp bij aanpak

Deze uitdagingen vragen om een integrale aanpak op gemeente- en wijkniveau. En die uitdagingen vragen om ondersteuning. Klimaatverbond Nederland wil je graag die ondersteuning bieden. We zijn gespecialiseerd in een aantal thema's die je op deze pagina van onze website terugvindt. Meer weten over of hulp nodig bij een van deze thema's? Neem dan contact met ons op.

Bekijk ons team