Klimaat en de biodiversiteit zijn nauw met elkaar verbonden. Op de juiste manier omgaan met deze twee thema’s is dan ook van groot belang, willen we een leefbare toekomst creëren. Biodiversiteit speelt een cruciale rol om het klimaat en de gevolgen van klimaatverandering te reguleren, terwijl veranderingen in het klimaat op hun beurt weer invloed hebben op de biodiversiteit

Bomen, planten en andere organismen absorberen CO2 uit de atmosfeer en produceren zuurstof, wat bijdraagt aan het verminderen van de opwarming van de aarde. Bovendien zorgen ze voor een natuurlijke waterbalans en bodembescherming. Verlies van biodiversiteit kan leiden tot een vermindering van deze reguleringsprocessen. Aan de andere kant heeft veranderingen in het klimaat ook een grote invloed op de biodiversiteit. Veranderingen in bijvoorbeeld temperaturen en neerslagpatronen hebben invloed op de leefomstandigheden voor planten en dieren. Dit kan leiden tot verlies van biodiversiteit en een afname van de populaties van soorten. Een verstoring in de balans van de één kan een effect hebben op de ander. 

Met beiden gaat het op dit moment niet goed, zo bleek maar weer tijdens de VN conferenties over klimaat (COP27) en biodiversiteit (COP15) eind 2022. Er is nog veel werk te verrichten willen we de schade beperken en het tij keren, maar het is nog niet te laat. Om vooruitgang te boeken en niet over ‘the point of no return’ te gaan is goed geborgd beleid op het gebied van klimaat, biodiversiteit en de samenhang tussen de twee van groot belang. Zo kunnen we richting een duurzame, leefbare toekomst werken. Dit is niet alleen belangrijk op hoog abstractieniveau, maar juist ook in de praktische uitvoering. 

Wat doet Klimaatverbond Nederland?

Meer dan genoeg reden om hier actief mee bezig te gaan en om beleid te ontwikkelen en uit te voeren dat rekening houdt met zowel biodiversiteit als klimaat. Als Klimaatverbond zien we deze noodzaak ook. Uit een eerste verkenning naar biodiversiteit in de warmtetransitie, die in 2022 uitgevoerd is, kwam naar voren dat dit voor veel gemeenten en andere partijen nog een ingewikkelde opgave is. Zij krijgen aan het begin van de grootschalige renovatie- en isolatieprogramma’s, die nodig zijn voor de warmtetransitie, te maken met regelgeving over biodiversiteit en soortenbescherming. Voor sommigen is dit een hobbel die overkomen moet worden voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving, terwijl dit thema net zo belangrijk is en er zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Daarnaast liggen er mooie kansen liggen om ze gezamenlijk op te pakken.  

Er ligt een verantwoordelijkheid bij alle decentrale overheden om dit goed op te pakken. Voor de provincie ligt er een leidende, sturende rol als het bevoegd gezag op de Wet natuurbescherming. Maar ook voor gemeenten, isolatiebedrijven, buurtbewoners en alle anderen die een rol hebben in de wijktransitie ligt een taak om zowel de klimaatdoelen, als de biodiversiteitsdoelen te halen. 

Wat kunnen we voor elkaar betekenen?

Als Klimaatverbond Nederland zijn wij, samen met diverse partners, bezig met projecten die zich richten op de samenhang tussen klimaat en biodiversiteit op de gebieden van beleid, uitvoering en onderwijs. Via deze route willen we onze leden en anderen die er behoefte aan hebben helpen om met de thema’s aan de slag te gaan. Zo doen we een poging om biodiversiteit en klimaat gezamenlijk te benaderen en weer een stap te zetten voor een leefbare toekomst. Aanhaken op dit thema? Neem dan contact met ons op.

Publicaties

We kunnen natuur, water en bodem niet meer negeren in ruimtelijke ordening

We kunnen natuur, water en bodem niet meer negeren in ruimtelijke ordening

We moeten veel meer rekening houden met het water en de bodem in ons land onder de zeespiegel. Als we geen rekening houden met de natuur bij het bouwen van…

Biodiversiteit in de warmtetransitie: Een eerste verkenning

Biodiversiteit in de warmtetransitie: Een eerste verkenning

Biodiversiteit is essentieel voor onze gezondheid, levenskwaliteit en economie en vormt daarmee de basis van een duurzame samenleving. Het is breed bekend dat die biodiversiteit enorm onder druk staat, ook…

  • We kunnen natuur, water en bodem niet meer negeren in ruimtelijke ordening

    We kunnen natuur, water en bodem niet meer negeren in ruimtelijke ordening

    We moeten veel meer rekening houden met het water en de bodem in ons land onder de zeespiegel. Als we geen rekening houden met de natuur bij het bouwen van…

  • Biodiversiteit in de warmtetransitie: Een eerste verkenning

    Biodiversiteit in de warmtetransitie: Een eerste verkenning

    Biodiversiteit is essentieel voor onze gezondheid, levenskwaliteit en economie en vormt daarmee de basis van een duurzame samenleving. Het is breed bekend dat die biodiversiteit enorm onder druk staat, ook…

Medewerkers

Ethan Voerman – Klimaatverbond Nederland

Ethan Voerman

Inhoudelijk (Beleids)medewerker

Celianne2

Célianne Vellema

Stagiair Biodiversiteit