In het tweede deel van 2020 is Klimaatverbond Nederland, met financiële ondersteuning van het Interprovinciaal Overleg, het Wegbereidersprogramma gestart. De drie noordelijke provincies, Drenthe, Friesland en Groningen, hebben hier aan deelgenomen.
Het Wegbereidersprogramma had twee hoofddoelstellingen:

  • Het ontwikkelen van opschaalbare ervaringskennis in het toepassen van CO2-beprijzing;
  • CO2-beprijzing inzetten als middel voor integrale sturing op CO2-emissiereductie binnen het ontwerp, de inkoop en aanbesteding van projecten in de grond-, weg- en waterbouw (GWW).

Over het Wegbereidersprogramma

In het Wegbereidersprogramma werd onder andere gekeken naar de relatie tussen CO2-beprijzing, milieukostenindicatoren en DuboCalc, naar de knelpunten en kansen bij de toepassing van CO2-beprijzing in GWW-projecten en naar wat het werken met CO2-beprijzing vraagt van de organisatie en de rollen daarbinnen. Deze punten werden onderzocht aan de hand van concrete casuïstiek die werd ingebracht door de drie provincies, waarbij zij ook werden ondersteund door KplusV, Tauw en Witteveen+Bos.

Sessies met verschillende rolhouders

Klimaatverbond Nederland heeft zes digitale sessies georganiseerd met de drie provincies, waarin vooral aandacht was voor de verschillende rolhouders vanuit de provincies. Een belangrijke stap in het proces was om de verschillende rolhouders aan tafel te krijgen: de inkopers, projectleiders, bestuurders, materiedeskundigen en beleidsmensen. Vanuit die betrokkenheid kon in gezamenlijkheid aan de casus gewerkt worden, voor iedere provincie vanuit haar eigen dynamiek en werkelijkheid. In januari zijn de eerste conclusies gedeeld tijdens een webinar.

Inzichten en ervaringen

Tijdens en tussen de sessies door zijn veel inzichten en ervaringen opgehaald en kwamen ook vragen op, die u allemaal terug kunt vinden in deze eindrapportage.