Het nieuwe jaar belooft spannend te worden. Niet alleen vanwege de verkiezingen van 19 maart, maar ook waar het gaat om lokaal klimaat- en energiebeleid. Immers, het in september ook door het Klimaatverbond ondertekende Energieakkoord zal in uitvoering worden gebracht. Dit proces wordt streng begeleid door de speciaal hiervoor bij de SER ingestelde Borgingscommissie onder leiding van Ed Nijpels. De eerste voortgangsresultaten hiervan zullen begin februari bekend worden gemaakt.

In het Energieakkoord staan veel activiteiten waar gemeenten, provincies en waterschappen een belangrijke rol in spelen. Met het opzetten van een regionaal gericht proces zal de VNG hierin voor drie jaar de regionale ‘energieke samenleving’ gaan ondersteunen. Het Klimaatverbond levert al haar kennis en kunde aan de VNG, die dit proces ontwikkelt om ten aanzien van alle taken en doelstellingen uit het Energieakkoord een flinke stap te zetten. Dat het geen gemakkelijke klus is zal duidelijk zijn!

In het Energieakkoord staat ook een aanpassing van de Duurzaamheidsmeter aangekondigd als monitoringsinstrument van de decentrale inspanningen. Samen met de VNG, FairBusiness en Rijkswaterstaat is het Klimaatverbond hiermee aan de slag gegaan. Daarbij is het voor het Klimaatverbond belangrijk dat het proces rond de Duurzaamheidsmeter steviger wordt. Met de resultaten kan immers veel meer worden gedaan dan een prijsuitreiking! Maar ook voor het structureel verzamelen van de benodigde informatie stelt het Klimaatverbond graag haar netwerk ter beschikking. Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat gemeenten de Duurzaamheidsmeter in de huidige vorm nog wel gaan invullen. Heeft uw gemeente dat nog niet gedaan? Kijk op www.duurzaamheidsmeter.nl om te zien hoe u dit kunt doen!

Eén van de belangrijkste onderwerpen uit het Energieakkoord wordt gevormd door de korting op de energiebelasting voor decentrale duurzame energie-initiatieven. Dit onderwerp is onder andere door de langdurige inzet van het Klimaatverbond op de politieke agenda gezet en daarna in het Energieakkoord betrokken. De wijze waarop de afspraken hierover in het Energieakkoord en in het Belastingplan 2014 zijn uitgewerkt, is naar de mening van het Klimaatverbond te beperkt. Ook in 2014 zal dit onderwerp hoog op onze agenda blijven staan. Samen met organisaties als e-Decentraal, HIER opgewekt, DE-Koepel, natuur- en milieuorganisaties, Aedes, Vereniging Eigen Huis, energiebedrijven en Netbeheer Nederland zullen we ons sterk maken voor een uitbreiding van de huidige regeling. Het onderzoek dat zal gaan plaatsvinden naar onder andere de staatssteunaspecten zal belangrijke input gaan vormen voor een mogelijke uitbreiding van de regeling in het Belastingplan 2015. Uiteraard doen we dat in goed overleg met de betrokken departementen (EZ en Financiën) en de Belastingdienst. Ook zal ‘Lokale Energie’ nog prijken op de agenda van de Tweede Kamer die hier in het eerste kwartaal van 2014 een apart debat aan zal gaan wijden.

Daarnaast is 2014 het laatste jaar in de huidige looptijd van de Lokale Klimaat Agenda (LKA). Samen met I&M oriënteert het Klimaatverbond zich op een vervolg hierop. De LKA maakt inmiddels onderdeel uit van de Nationale Klimaatagenda welke bestaat uit de pijlers mitigatie, adaptatie en ‘energieke samenleving’. Voor het Klimaatverbond is het belangrijk dat de onderwerpen die leven op lokaal niveau, zowel ambtelijk als bestuurlijk, door blijven klinken op nationaal niveau. Ook daar wil het Klimaatverbond graag actief bij helpen, net zoals het Klimaatverbond dat in het verleden bij de ontwikkeling van subsidieregelingen als BANS en SLOK ook al deed.

Kortom: het wordt een druk en boeiend jaar. Niet alleen met verkiezingen dus!