Het Klimaatverbond werkt het komende jaar toe naar het afsluiten van een Green Deal en het opstarten van een programma gericht op energieneutrale scholen. We werken stapsgewijs naar het energieneutraal worden van zoveel mogelijk schoolgebouwen in Nederland. Op dit moment zijn we met de eerste fase bezig: een onderzoek naar de belangrijkste knelpunten en oplossingen voor het energieneutraal renoveren van scholen.

Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de al aanwezige kennis bij zowel Het Klimaatverbond als bij andere partijen. Ook kijken we goed naar de enkele reeds bestaande voorbeelden om te kijken hoe we deze kunnen opschalen. Een belangrijk aandachtspunt bij dit onderzoek is de financiering. We willen de mogelijkheden van slimme financieringsconstructies zichtbaar maken en waar nodig ideeën ontwikkelen voor nieuwe manieren om de renovatie van scholen te financieren. Hierbij zoeken we samenwerking met bijvoorbeeld Urgenda, die een wereldwijde inventarisatie houden van verschillende financieringsconstructies.