Per mei 2012 heeft Agentschap NL een nieuwe versie van het Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen beschikbaar gesteld. Deze is aangepast aan het vernieuwde Bouwbesluit. Frisse scholen is een programma van Agentschap NL over energiebesparing en binnenmilieu in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Het Klimaatverbond ontwikkelde naar aanleiding van de ervaringen met het programma Frisse Scholen het project Energieke Scholen, waarbij energie besparen op scholen centraal staat en waarvoor ook een lespakket over energiebesparing en klimaat werd ontwikkeld.

Belangrijkste veranderingen

De belangrijkste veranderingen in PvE Frisse Scholen zijn:

  • nttAanpassing aan eisen in het Bouwbesluit t.a.v. de veranderde en verzwaarde eisen voor luchtkwaliteit voor nieuwbouw (voorheen in het PvE maximaal 1200 ppm, nu maximaal 950 ppm). Om die reden is de maximale CO2 concentratie van niveau B in verlaagd van 1000 ppm naar 950 ppm. Dat betekent dat niveau C van 1200 ppm alleen nog geldt voor bestaande bouw en niet meer voor nieuwbouw.
  • nttEr zijn eisen t.a.v. asbest opgenomen
  • nttDe eisen t.a.v. geluidsisolatie zijn uitgebreid ( er zijn u ook eisen t.a.v. de geluidisolatie van binnen- en buitenmuren opgenomen)
  • nttDe eisen van niveau C t.a.v. energiezuinigheid zijn in overeenstemming gebracht met de eisen van het Bouwbesluit.

Frisse Scholen Toets

Agentschap NL heeft ook de Frisse Scholen Toets aangepast. Met de Frisse Scholen Toets kunnen tijdens de ontwerpfase, tijdens de realisatie en na de bouw de energie- en binnenmilieuprestaties worden gecontroleerd en zo nodig bijgestuurd.

Ervaringen in de praktijk

Begin 2012 is de Frisse Scholen Toets op een achttal scholen toegepast. Op vijf scholen is de toets uitgevoerd door een extern ingeschakelde technisch adviseur, op drie scholen door de betrokken bouwprojectmanager. De resultaten zijn door adviesbureaus Merosch en BOA in rapportages vastgelegd. De ervaringen uit deze rapportages zijn samengevat in de publicatie 'Ervaringen met de Frisse Scholen Toets in de praktijk - Van woorden naar daden'. Bekijk op deze video een showcase van een school in Goes.

Monitoringsinstrument

De Frisse Scholen Toets blijkt uit de pilot een geschikt monitoringsinstrument om de eisen uit het PvE te verankeren in verschillende fasen van het ontwerp- en bouwproces.

PvE Frisse Scholen

Hieronder kunt u de vernieuwde Programma van Eisen downloaden. De overige publicaties zijn ook gratis downloaden via www.frisse-scholen.nl. Meer informatie bij Irma.thijssen@agentschapnl.nl.