Om na te gaan in hoeverre onze leden rekening houden met het belang van de stijgende koeltevraag en of dit wordt meegenomen in de Transitievisie Warmte, hebben wij in maart een enquête uitgezet onder onze leden. Hierop hebben 37 reacties mogen ontvangen. De reactie kwamen van zowel onze leden als van gemeenten die nog geen lid zijn van Klimaatverbond Nederland. Hartelijk dank hiervoor!

Koeltebehoefte steeds meer op de (lokale) agenda

Uit ons rapport komt naar voren dat de koeltebehoefte steeds meer op de agenda’s verschijnt. Echter, het meenemen hiervan bij uitvoering (bij de Transitievisie Warmte of RESsen bijvoorbeeld) blijkt lastig. Ook geeft een ruime meerderheid (circa 80%) aan dat er niet voldoende kennis aanwezig is over de stijgende koeltebehoefte in hun organisatie. Of dat zij daar geen zicht op hebben. Verder geeft ongeveer een op de drie respondenten aan actief mee te willen denken op dit vraagstuk (in de vorm van een Community of Practice).

Koeltevoorziening ontwikkelen in samenhang

Klimaatverbond Nederland pleit voor een aanpak waarbij de warmte- en de koeltevoorziening in samenhang ontwikkeld worden. Beide thema’s hebben directe en grote impact op energiegebruik, ontwerp, techniek, gedrag en gezondheid. Wanneer de koeltevoorziening geen onderdeel is van het energietransitiebeleid, kan dit leiden tot verkeerde investeringsbeslissingen. Die zullen dan later tegen hoge kosten hersteld moeten worden.

Download hier het volledige rapport.

Hoe gaan we verder?

Om het draagvlak en daadkracht te vergroten bij het inzichtelijk maken en agenderen van de stijgende koeltevraag, is in 2019 de Koelte Alliantie opgezet. Deze alliantie bestaat uit Klimaatverbond Nederland, Stichting W/E adviseurs en de Hogeschool van Amsterdam. Vanuit de Koelte Alliantie wordt de koeltebehoefte benaderd vanuit drie domeinen: ‘Gebied’, ‘Gebouw’ en ‘Gebruiker’. Dat vraagt om een benadering die aan al deze drie gebieden aandacht geeft.

Ook in 2021 werken we samen structureel aan verbreding en verdieping van de benodigde kennis. De ontsluiting hiervan gebeurt via onze website www.koelebuurt.nl. Hier maken we het delen en inzien van kennis, ervaringen en ideeën mogelijk voor een breder publiek. Het  dient ook  als een online ‘opslagplek’ van informatie over de koeltevraag vanuit verschillende hoeken en gericht op verschillende domeinen (techniek, beleid, gedrag).

Stijgende koeltebehoefte

 

 

Foto: Ashkan Forouzani