Energiebesparing in de organisatie gaat over gedrag, isolatie en ventilatie in eigen gebouwen en over duurzame inkoop van de energie die overblijft. Ze gaat ook over het indirecte energiegebruik door werk-woonverkeer, voedsel, materialengebruik. Klimaatverbond Nederland werkt samen met gemeenten, waterschappen en provincies om hun beleid en uitvoering daarop af te stemmen.

Want vrijwel alle overheden vinden dat ze een voorbeeldfunctie hebben. Dus hoe zorgen ze dan dat ze in direct én indirect energiegebruik (en hun CO2-emissies) in 2030 een reductie van meer dan 50% t.o.v. 1990 realiseren? Want dat is waar we voor tekenen in het Klimaatakkoord.

Overheden aan de slag met eigen CO2-voetafdruk 

Samen met de koepels VNG, UvW en IPO en het ministerie van IenW werkt Klimaatverbond Nederland bovengenoende opgave uit tot een gemeenschappelijk actieplan. Elke overheid kan, bijvoorbeeld via de CO2-Prestatieladder, exact meten wat haar CO2-voetafdruk is.

nVeel overheden doen dit al. De organisatie weet dan voor elke afdeling en taak wat de besparingsdoelen zijn. Het bestuur kan zo een concrete en afrekenbare opdracht uitzetten. Met behulp van een reeks instrumenten, van directe energiebesparing, brede communicatie tot specifieke tools voor duurzame aanbestedingen (zoals DuboCalc) én een juiste interne CO2-prijs heeft de overheid alles in huis om goed gewogen besluiten te nemen.

Goede interne afstemming en slim en effectief inzetten van instrumenten

Door de goede afstemming tussen bestuur, afdelingshoofden, uitvoerders en bijvoorbeeld de coördinatoren duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord inkopen en circulaire economie worden die instrumenten slim en effectief ingezet. Bijsturen kan en gebeurt als uit de jaarlijkse bepaling van de CO2-voetafdruk blijkt dat de besparing op onderdelen niet bereikt wordt.

nMet provincies en gemeenten voert Klimaatverbond Nederland een reeks projecten uit. Bijvoorbeeld gericht op de vraag hoe CO2-neutraal de inkoop van groene elektriciteit is, hoe in aanbestedingen gekozen kan worden voor de laagste CO2-emissie, of hoe het beleid en uitvoering van energiebesparing en verlaging van CO2-emissies stevig kunnen worden geborgd in de organisatie.

Gratis deelnemen aan werksessies over CO2-prestatieladder

Samen met de certificerende organisatie SKAO organiseren we deze maand drie middagsessies over wat de CO2-Prestatieladder voor uw organisatie kan betekenen, op de volgende data en locaties:

  • 24 oktober in Roermond, Waterschap Limburg
  • 30 oktober in Den Haag, Ministerie Infrastructuur en Waterstaat