Klimaatverbond Nederland werkt al ruim anderhalf jaar aan het thema (interne) CO2-beprijzing. Het werk van afgelopen jaar heeft geresulteerd in een aantal mooie publicaties.

In het essay van Klimaatverbond Nederland ‘Rekenen met de toekomst, van Parijs naar een CO2-prijs’ zetten we de thematiek en onze visie uitgebreid neer. 

Een tweede resultaat is een verkenning in de praktijk, waarin de gemeenten, provincies en waterschappen aan de hand van praktijkvoorbeelden laten zien wat er nu al mogelijk is en wat nodig is om de toepassing nog verder te verbeteren. In de rapportage ‘Rekenen met de Toekomst, de praktijk’ vatten we de resultaten en conclusies samen.

Belangrijke conclusies zijn onder andere dat het van groot belang is om de CO2-voetafdruk zo precies en transparant mogelijk in beeld te brengen, zowel op organisatie- als projectniveau, en dat toepassing van CO2-beprijzing aan het begin van een (her)ontwerpproces de grootste CO2-winst op kan leveren.

Lokale en nationaal werk als inspiratie voor Europa

De rapporten zijn ook samengebracht in een handzame synthese, rijk en toegankelijk geïllustreerd in de publicatie ‘Rekenen met de toekomst, de prijs van het klimaat’. Deze publicatie is ook in het engels vertaald en wordt nu ingezet in ons brede Europese netwerk van de Climate Alliance, gekoppeld aan het Covenant of Mayors, waarin duizenden gemeenten en regio’s betrokken zijn.

En zo wordt ons lokale en nationale werk ook inspiratie voor maatschappelijk verantwoord inkopen op Europees niveau. Alle bovengenoemde rapporten kunt u hiervinden, evenals alle onderliggende rapporten van de adviesbureaus.

Voortgang

Dit werk zetten wij ook in de komende jaren voort. Dit jaar zijn we in opdracht van het IPO opnieuw aan de slag met een aantal provincies, voortbordurend op de resultaten en inzichten van afgelopen anderhalf jaar. We gaan aan de slag met concrete casuïstiek in de GWW-sector, waar alle cruciale rolhouders – inkopers, adviseurs, projectleiders én bestuurders – bij worden betrokken. Hierbij gaat het om het versterken van de samenwerking met en kennisuitwisseling tussen de verschillende rolhouders binnen de verschillende provincies, maar ook tussen de verschillende provincies en andere overheden. Daarbij zetten we, net als vorig jaar, opnieuw de expertise van onze adviseurs in, om de deelnemende provincies zo goed mogelijk te ondersteunen. Met deze aanpak zetten we weer stap om de verschillende klimaatambities te realiseren.

Samenwerking

Op het thema CO2-beprijzing werken wij samen met partners als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Maar ook met ons deskundig inkoopnetwerk PIANOo, onze kennispartners van het RIVM en onze adviseurs als CE Delft, Witteveen+Bos, Tauw en NIBE. En natuurlijk met de vele ambtenaren en bestuurders van de gemeenten, waterschappen

Mocht u met CO2-beprijzing aan de slag willen gaan of wellicht gewoon wat meer informatie, dan kunt u contact opnemen met ons team CO2-beprijzing.