In de nieuwsbrief van mei heeft u kunnen lezen dat we bij Klimaatverbond Nederland aan de slag zijn gegaan met de CO2-Prestatieladder. Inmiddels hebben we alle audits doorlopen en zijn we nu in afwachting van ons certificaat op niveau 3 (van de 5) op de Ladder.

Naar aanleiding van de audits waren er nog twee aandachtspunten. Het ene was dat de interne audit, waarbij een collega die niet in het projectteam zit alle eisen uit het Handboek langsloopt, onvolledig was. Daarop heeft een aanvullende interne audit plaatsgevonden, waarna we dit aandachtspunt weg konden strepen.

Het andere aandachtspunt was de emissies door mobiliteit (werk-werkverkeer). In de emissie-inventaris waren deze emissies eerst niet opgenomen, maar alleen die van gas- en elektraverbruik in ons kantoorpand in Arnhem. De reden om emissies door werk-werkverkeer niet mee te nemen was dat we bij Klimaatverbond in principe alles met het openbaar vervoer doen. Alleen bij hoge uitzondering wordt een auto ingezet. Bovendien, zo was de inschatting, worden verreweg de meeste OV-kilometers met NS-treinen gemaakt en aangezien die op windstroom rijden, hoeft daar geen uitstoot voor gerekend te worden bij de omrekening naar CO2. Om de emissies door OV in kaart te kunnen brengen heeft Klimaatverbond een methode ontwikkeld. Deze is terug te vinden in de bijlage van ons documentenportfolio.

De emissies door gas- en elektraverbruik betroffen over de berekende periode (december 2018-november 2019) 3,8 ton CO2. Daar moeten de emissies door mobiliteit dus nog bij worden opgeteld. De emissies door mobiliteit zijn berekend op 882 kg CO2, waarmee de totale uitstoot van Klimaatverbond Nederland over de genoemde periode is bijgesteld naar 4,7 ton CO2. De eerder vastgestelde emissiereductiedoelstelling van 5% organisatiebreed blijft onveranderd.

Kortom: nu is het wachten op ons certificaat.

De CO2-Prestatieladder is een methodiek om de CO2-uitstoot van een organisatie of bedrijf snel en gestructureerd omlaag te brengen, binnen de eigen bedrijfsvoering, maar ook in projecten en in de keten. Inmiddels zijn er meer dan 950 certificaathouders. Eerst waren dat vooral bedrijven, maar er zijn ook steeds meer overheden die een certificaat halen. De Ladder is namelijk een goede manier om invulling te geven aan de voorbeeldfunctie die overheden hebben naar de rest van de samenleving toe. Meer informatie kunt u vinden op de website van SKAO, de beheerder van de CO2-Prestatieladder.