Met de verkiezingen van maart 2018 in het vooruitzicht is het een mooi moment om de lokale ontwikkelingen op het gebied van energieverbruik onder de loep te nemen en de vraag te stellen: Wat is het aandeel duurzame energie in mijn gemeente? Liggen de doelstellingen op schema? Hoe verhouden deze zich ten opzichte van de landelijke of regionale ontwikkelingen?

Nationaal Energieakkoord

Wat was er landelijk ook al weer afgesproken? Het Nationaal Energieakkoord kent de volgende doelstellingen:

  • nttEen besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar;
  • ntt100 petajoule aan energiebesparing in het finale energieverbruik van Nederland per 2020;
  • nttEen toename van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking (nu ruim 4 procent) naar 14 procent in 2020;
  • nttEen verdere stijging van dit aandeel naar 16 procent in 2023;
  • nttTen minste 15.000 voltijdsbanen, voor een belangrijk deel in de eerstkomende jaren te creëren.

Hoe deze doelstellingen lokaal uitpakken hangt sterk samen met de samenstelling van de lokale gebouwde omgeving, bedrijven en dynamiek van de inwoners. Door de diversiteit tussen de Nederlandse gemeenten is het lastig om een zinvolle onderverdeling van deze opgaven te maken. Een gebiedsgerichte aanpak vertaald naar wijkniveau is een strategie die met behulp van de Lokale Energie Etalage in kaart gebracht kan worden.

Overgaan tot actie

Toch is het een gemiste kans dat er in het Energieakkoord geen doelstellingen op lokaal niveau zijn opgenomen. Daardoor kleeft er een zekere vrijblijvendheid aan het ontwikkelen van een lokaal energiebeleid. En dat terwijl zo’n beleid steeds urgenter wordt. Gelukkig zien steeds meer gemeenten de noodzaak om hun energiebeleid aan te scherpen en hebben verreweg de meeste gemeenten hun energiedoelstellingen wél helder geformuleerd.

LEE geeft inzicht in het lokale energieverbruik

Lokaal en regionaal beleid, activiteiten en initiatieven zijn onmisbaar bij het realiseren van de landelijke doelstellingen. In de Lokale Energie Etalage (LEE) kun je per gemeente zien wat de trends zijn voor energieverbruik en opwekking van duurzame energie. Die kun je voor dezelfde gemeente vergelijken met de inzet en activiteiten waarop het gemeentelijk beleid zich richt.

Monitor jouw gemeente op de vijf thema's, de particuliere woningvoorraad, maatschappelijk vastgoed, bedrijven, mobiliteit en duurzame energie. Maak met de pdf functie in een handomdraai een slimme en handige samenvatting over de voortgang van de energietransitie in jouw gemeente. Geef mede sturing aan de lokale energietransitie door hierover in gesprek te gaan met lokale bestuurders, en andere mensen en organisaties die een actieve rol (willen) spelen in de energietransitie en geef mee richting aan beleid.

Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden rondom het gebruik, neem contact op met Martha Klein via de helpdesk info@lokaleenergieetalge.nl of ariane.lelieveld@klimaatverbond.nl van Klimaatverbond Nederland.