In het kader van het ontwikkelen van het Uitvoeringsprogramma Verduurzaming Scholen nodigt Klimaatverbond Nederland u hierbij van harte uit deel te nemen aan een enquête om de ondersteuningsbehoefte bij gemeenten en schoolbesturen duidelijk te krijgen met betrekking tot de verduurzaming van hun schoolgebouwen. Deze enquête is tot 1 maart beschikbaar. De Green Deal Verduurzaming Scholen is ondertekend door de ministeries van OCW, BZK, I&M, EZ, VNG, PO-Raad, VO-raad, Klimaatverbond Nederland (de initiatiefnemer van deze Green Deal) en Ruimte-OK (het kenniscentrum voor huisvesting van lerende kinderen van 0-18 jaar).

Doel van de Green Deal is de verduurzaming van scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs te versnellen en op te schalen. De afgelopen jaren zijn op dit vlak al veel goede voorbeelden gerealiseerd, maar het is nog steeds geen gewoonte. Middels een enquête streven we ernaar om van zoveel mogelijk gemeenten en schoolbesturen de informatie en ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen. Samen met verdiepende gesprekken vormt deze informatie de basis voor het uitvoeringsprogramma. Daarom aan u de vraag: Wat heeft u nodig om de onderwijsgebouwen in uw gemeente verder te verduurzamen?

Klimaatverbond Nederland nodigt u van harte uit om de enquête in te vullen, zodat wij een goed beeld krijgen van wat de Green Deal moet bieden om echt de versnelling en opschaling van verduurzaming van scholen voor elkaar te krijgen. Verzoek is om de vragenlijst zoveel mogelijk samen met de collega’s van onderwijshuisvesting in te vullen. U vindt de online vragenlijst op http://www.ruimte-ok.nl/content/consultatieronde.

Mede namens alle Green Deal ondertekenaars hopen we van harte dat u input levert voor deze consultatieronde.

Hartelijk dank!

Ruud van Vliet
Projectleider Green Deal Verduurzaming Scholen