Vandaag, dinsdag 7 oktober, is de Nationale Energie Verkenning (NEV) verschenen. In de media en landelijke politiek is er al het nodige om te doen aangezien de doelstellingen van het Energieakkoord niet gehaald zouden gaan worden. Voor Klimaatverbond Nederland is dit reden te meer om van het Energieakkoord een succes te maken. Door de uitvoeringsinstrumenten op lokaal niveau te vereenvoudigen is er nog veel winst te behalen.

Ruim een jaar geleden ondertekende Klimaatverbond Nederland samen met circa 45 andere organisaties het Energieakkoord. Na vele gesprekken waren deze organisaties samen met de Rijksoverheid het er over eens dat er een consistenter en ambitieuzer energiebeleid nodig is. De maatregelen in het Energieakkoord omvatten daar een groot deel van. De uitwerking van de maatregelen kost logischerwijs ook tijd. Nu, een jaar later, zien we dat alle gemeenten, provincies en waterschappen in het land actief werken aan de realisatie van deze maatregelen. Maar, zoals Willem Elsschot al aangaf “... want tussen droom en daad
 staan wetten in de weg en praktische bezwaren,
 en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren…”  Ja, ook het Energieakkoord heeft kenmerken van een huwelijk!

De praktische bezwaren gaan bijvoorbeeld over de kredieten die nodig zijn om investeringen te plegen. Bijvoorbeeld de vele MKB-ers, recreatieparken en huis-onder-water-eigenaren die niet kredietwaardig genoeg worden bevonden voor een lening maar deze met de te nemen maatregelen wel binnen afzienbare tijd kunnen terug verdienen. Een emissiehandelsysteem (ETS) dat niet goed werkt door een te lage CO2-prijs. Het ontbreken van fiscale instrumenten in de gebouwde omgeving. En als er dan een fiscale maatregel wordt genomen, komen er weer praktische bezwaren boven drijven.

Voor Klimaatverbond Nederland is duidelijk dat het Energieakkoord belangrijk is. Ze is een basis om op door te pakken in een brede coalitie. Samen met de decentrale overheden en alle andere organisaties. Met koplopers die de massa in beweging kunnen krijgen. Maar dan graag zonder de drempels en op volle kracht verder. Klimaatverandering wacht niet op ons!

Binnen het Energieakkoord zoekt het Klimaatverbond naar concrete aanvullende maatregelen. Heeft u concrete en onderbouwde suggesties hiervoor, mailt u deze dan uiterlijk 13 oktober naar donald.van.den.akker@klimaatverbond.nl. Voor meer informatie over de Nationale Energieverkenning 2014 kunt u hier terecht.