In 2020 wordt in 100.000 woningen in Gelderland energie opgewekt. Huurwoningen hebben gemiddeld energielabel B. In 2050 is de provincie Gelderland klimaatneutraal. Deze en meer ambities zijn vastgelegd in het Gelders Energie Akkoord, dat gisteravond door zo’n honderd Gelderse partijen werd ondertekend. Daarmee committeren deze bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties zich aan een pakket maatregelen om de provincie te verduurzamen.

Ed Nijpels (Voorzitter Commissie Borging Energieakkoord) en Annemieke Traag (Gelders Gedeputeerde voor Milieu) namen het akkoord in ontvangst. Het Gelders Energie Akkoord is een initiatief van de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Klimaatverbond Nederland en netwerkbedrijf Alliander. Het Gelders Energie Akkoord is een uitwerking van het Nationale Energie Akkoord voor de Gelderse situatie. Thema’s als energiebesparing, decentrale duurzame energie en de financiering daarvan staan centraal in het akkoord. Jaarlijks wordt bekeken of ambities scherper kunnen worden gesteld en of nieuwe doelstellingen kunnen worden toegevoegd.

Tijdens de aanbieding van het Gelders Energie Akkoord waren gisteravond ook de lijsttrekkers van de Gelderse politieke partijen aanwezig. Zij gaven aan niet tegen het akkoord te zijn, ook niet wanneer zij na de verkiezingen in Provinciale of Gedeputeerde Staten zouden plaatsnemen. Dit gaf de aanwezige Gedeputeerde voldoende mogelijkheid om nu het akkoord namens de provincie Gelderland te ondertekenen.

1800 extra banen door investeringen

De investeringen die bij de ambities uit het Akkoord horen, leiden de komende jaren tot 1800 extra voltijdbanen, zo hebben de initiatiefnemers berekend. Samenwerking tussen alle deelnemende partijen is daarbij cruciaal. Voor de Gelderse energietransitie hebben overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties elkaar hard nodig. Uitvoering van het Gelders Energie Akkoord levert nieuwe kansen op om de verduurzaming van de provincie te versnellen.

Gelderland loopt al voorop

Als het om duurzaamheid gaat, is Gelderland een van de meest actieve provincies in Nederland. Bij de totstandkoming van dit regionale akkoord zijn het bedrijfsleven, de provincie, de waterschappen, gemeenten, Klimaatverbond Nederland, de Gelderse Natuur en Milieufederatie en vrijwel alle Gelderse energiecoöperaties actief betrokken. Dat geeft aan dat het Energieakkoord leeft in Gelderland en dat de ambities breed worden gedragen. In de provincie Gelderland zijn bovendien al tal van duurzame initiatieven opgestart. Zoals in de papiersector, die 50 procent energie in haar hele keten wil besparen, en TPN West, dat het bedrijventerrein Nijmegen-West energieneutraal wil maken. In Nijmegen werd deze maand een publiek warmtenet geopend waarbij elk op het net aangesloten huishouden 70 procent CO2 bespaart. Door de hele provincie nemen bewoners het initiatief voor energiecoöperaties en zelfs voor burgerwindparken. En de waterschappen gaan duurzame energie winnen met hun Energiefabriek.

Documenten

Gelders Energie Akkoord

Samenvatting Gelders Energie Akkoord

Lijst ondertekenaars Gelders Energie Akkoord