De energievisies en rapporten buitelden de afgelopen maanden over elkaar heen. Het 'Deltaplan nieuwe Energie', van de denktanks van politieke partijen, de rapportage van de ambtelijke werkgroep Brede Heroverweging Rijksbeleid; Het SER-ontwerpadvies 'Werken aan Duurzame groei, De 'Roadmap voor Europa' van Mckinsy. Eén ding hebben ze gemeen.

Alle visies en rapporten leggen een belangrijke rol weg voor de decentrale overheden. Die zijn immers de architecten voor de energievoorziening van de komende decennia en gemeenten, provincies en waterschappen hebben de afgelopen jaren wel visie en lef getoond. Over hoe zij dat voor elkaar moeten krijgen, wordt óf gezwegen in de rapporten óf lopen de visies uiten. Het Bestuur van het Klimaatverbond heeft daarom een visie opgesteld om in 6 stappen de noodzakelijk energietransitie voor elkaar te krijgen. Deze visie staat open voor reacties van onze leden en willen wij aanbieden aan de kabinetsformateur. Het gehele document 'Gemeenten aan zet voor energietransitie' kunt u hier lezen en downloaden.