Klimaatverbond Nederland roept gemeenten op om in de begroting voor 2021 10.000 tot 50.000 euro op te nemen voor de aanpak van het hitteprobleem, afhankelijk van de grootte van de gemeente. Het gemeentelijk niveau is namelijk de plaats waar de hitte-aanpak vorm zou moeten krijgen. Het geld moet vooral worden ingezet om de samenwerking te bevorderen tussen afdelingen en organisaties betrokken bij de ouderenzorg, woningbouw en ruimtelijke klimaatadaptatie, om de gevolgen van hitte voor kwetsbare groepen beter op te vangen.

Afgelopen juni heeft Klimaatverbond Nederland met TAUW en Samen Klimaatbestendig een enquête gehouden onder de Nederlandse gemeenten. De resultaten hiervan zijn hier te vinden. Uit de reacties van tachtig gemeenten blijkt dat de aandacht voor hitte toeneemt, maar dat nog altijd een kleine helft niet voldoende met het hitteprobleem aan de slag is. Binnen klimaatadaptatiebeleid krijgt hittestress ook minder prioriteit dan bijvoorbeeld wateroverlast. Maatregelen om hitterisico’s te beperken worden hoofdzakelijk getroffen in de openbare ruimte. Veel minder in de (ouderen)zorg en nauwelijks in en rondom de woning. Terwijl hitte in Nederland momenteel het gevaarlijkste klimaatrisico is. Het leidde vorig jaar in ons land tot 400 doden.  

Madeleen Helmer, projectleider klimaatadaptatie: “Het probleem is dat niemand zich eigenaar voelt van het hitteprobleem én iedereen al een volle agenda heeft. Toch zijn er mooie initiatieven te bedenken die zorg, woning en de ruimtelijke omgeving met elkaar verbinden om hittestress tegen te gaan. Denk aan het openstellen van koele gebouwen én activiteiten om zomereenzaamheid onder ouderen te beperken, om burenhulp te stimuleren bij het ventileren van woningen en om met gemeente en wijkorganisaties te kijken waar hete stenen kunnen worden vervangen door groen.” 

Op basis van onder meer de uitgevoerde enquête constateert Klimaatverbond Nederland dat vooral het gebrek aan financiële middelen de ontwikkeling van een gemeentelijk hitteplan in de weg staat. Dit terwijl de kosten heel bescheiden zijn, zeker als je het afzet tegen de budgetten die gebruikelijk zijn bij ruimtelijke adaptatie. Vandaar de oproep aan gemeenten om nu budget vrij te maken voor een brede hitte-aanpak in 2021, gericht op gebied, gebouw én gezondheid.