Eind vorig jaar zijn de eerste handtekeningen gezet onder de Green Deal Verduurzaming Scholen. Dit initiatief van Klimaatverbond Nederland is enthousiast ontvangen en inmiddels is er gestart met een consultatiefase. Klimaatverbond Nederland is nog op zoek naar gemeenten die bereid zijn deel te nemen aan de consultatiefase en eventueel ook bereid zijn een bijdrage te leveren in de uitvoeringsfase van de Green Deal.

Het is namelijk van belang om de uitwerking en uitvoering van de Green Deal te baseren op de behoefte die leeft bij de primaire doelgroepen: de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en gemeenten. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor goed onderwijs en een gezond, duurzaam en betaalbaar gebouw is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

In de consultatiefase werkt Klimaatverbond Nederland intensief samen met Ruimte-OK, het kenniscentrum voor huisvesting van lerende kinderen in de leeftijd van 0 - 18 jaar (zie ook www.ruimte-ok.nl). Met diverse schoolbesturen en gemeenten vinden gesprekken plaats met ls doel de ondersteuningsbehoefte scherp te krijgen. Bovendien werken we aan het verstevigen van draagvlak voor de ambities die in de Green Deal zijn verwoord en inventariseren we de initiatieven die al lopen. We spreken ook met marktpartijen om interessante oplossingen voor verduurzaming van schoolgebouwen in beeld te krijgen. Uiteindelijk draait het om het optimaal verbinden van vraag en aanbod. 

Oproep aan gemeenten

Wij vinden het van belang om gemeenten te spreken die nog aan het begin staan van een traject met verduurzaming van schoolgebouwen, maar ook gemeenten die al de nodige ervaring hebben op dat gebied en bereid zijn hun kennis te delen. Wanneer u interesse heeft om deel te nemen dan kunt u zich melden bij Ruud van Vliet, projectleider Green Deals bij Klimaatverbond Nederland. U kunt hem het beste een e-mail sturen (ruud.van.vliet@klimaatverbond.nl) met daarin uw gegevens.

Meer informatie

Document Green Deal Verduurzaming Scholen