Gisteren (4 november) zijn de eerste handtekeningen gezet onder de Green Deal Verduurzaming Scholen. Deze Green Deal heeft als doel de verduurzaming van schoolgebouwen te versnellen. De missie is een gezonde leer- en werkomgeving te creëren voor leerlingen en medewerkers in een betaalbaar gebouw. Op basis van de behoefte van de scholen willen we via dit initiatief bruikbare oplossingen ontwikkelen die schoolbesturen in staat stellen de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van hun gebouwen adequaat te realiseren.

In de komende maanden zal met de schoolbesturen en gemeenten de ondersteuningsbehoefte verder in kaart worden gebracht. Op basis van die inventarisatie ontwikkelen we een uitvoeringsprogramma waarin de acties worden beschreven die in het kader van de Green Deal de komende drie jaar worden uitgevoerd. Via deze consultatiefase willen we ook zorgen voor meer draagvlak voor de verduurzaming van schoolgebouwen en partijen vinden die een actieve bijdrage willen leveren aan de uitvoeringsfase.

Uitgangspunt is dat we op basis van bestaande kennis en informatie scholen ondersteunen bij het ontwikkelen van plannen voor verduurzaming van hun schoolgebouwen. Bovendien denken we aan het ontwikkelen van instrumenten die hen in staat stellen de juiste afwegingen te maken bij het realiseren van projecten. We zoeken dus naar echte oplossingen die leiden tot een omgeving, waarin leerlingen en medewerkers optimaal kunnen presteren. Dit alles binnen bestaande middelen. Het vraagt goede samenwerking, tussen gemeenten en schoolbesturen, en het beter verbinden van vraag en aanbod.

Deze Green Deal is een initiatief van Klimaatverbond Nederland en verbindt alle relevante partijen rond onderwijshuisvesting in Nederland met de ambitie een gezonde leer- en werkomgeving te creëren in een betaalbaar gebouw. De eerste handtekeningen zijn gezet tijdens de Kennisdag van Ruimte-OK door de PO-Raad, de VO-raad, Ruimte-OK en Klimaatverbond Nederland. Binnenkort volgen de VNG en de ministeries van OCW, BZK, EZ en I&M.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Ruud van Vliet, projectleider Green Deal Verduurzaming Scholen (ruud.van.vliet@klimaatverbond.nl, 06-22477934).