Het Klimaatverbond en Ruimte-OK hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om een zogenaamde ‘Green Deal Verduurzaming Scholen’ tot stand te brengen. Het doel van de beoogde Green Deal is het op grote schaal versnellen van de realisatie van duurzame schoolgebouwen op basis van budget neutrale investeringen. ‘Duurzaam’ wil zeggen toekomstbestendig qua leer- & werkklimaat, beheer & onderhoud en financiering & exploitatie. De deal zal worden geformuleerd in samenspraak met (vertegenwoordigers van) schoolbesturen en gemeenten, en uitgevoerd naar gelang hun ambities, kennisniveau, behoeften en mogelijkheden.

Deze vraaggestuurde aanpak is uniek vergeleken bij eerdere stimuleringsinitiatieven. Met de Rijksoverheid wordt momenteel besproken hoe ook zij zullen bijdragen aan de totstandkoming en uitvoering van de Green Deal, die waarschijnlijk nog vóór de zomer ondertekend zal worden. Deze gesprekken leiden er naar verwachting ook toe dat al in juni 2014 wordt gestart met het consulteren van gemeenten en schoolbesturen over hun duurzaamheidsbehoeften en (ervaren) belemmeringen. Het resultaat zal dienen als input voor het daadwerkelijk uitvoeren van de Green Deal, hetgeen circa drie jaar in beslag zal nemen. In die fase worden schoolbesturen en gemeenten, mede door marktpartijen ondersteund bij het ontwikkelen van hun opdrachtgeversrol, en bij het formuleren en realiseren van structurele energie- en verduurzamingsdoelstellingen. Ze krijgen hiertoe kennis, repeteerbare aanpakken, instrumenten, goede voorbeelden en financieringsmodellen aangereikt.

Energieakkoord
De Green Deal Verduurzaming Scholen beoogt mede uitvoering te geven aan de afspraak in het SER Energieakkoord dat gemeenten, vanuit hun rol als eigenaar van onderwijsvastgoed, met scholen samenwerken in een ondersteuningsstructuur “voor het verhogen van het kennisniveau bij opdrachtgevers en het opzetten van integrale duurzame ontwikkel- en ontwerpprocessen bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen.”

Voor meer informatie over Green Deals wordt verwezen naar http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/groene-economie/green-deal/communicatiemiddelen.

Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) biedt behoeftegestuurde oplossingen voor het ontwikkelen, financieren en organiseren van de huisvesting aan scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, kinderopvangorganisaties en gemeenten. Ruimte-OK is een initiatief van het Waarborgfonds Kinderopvang, de PO-Raad, VO-raad, VNG en Brancheorganisatie Kinderopvang en valt als onafhankelijke stichting onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Waarborgfonds.

Beukenlaan 42
5651 CD Eindhoven
Telefoon: 040 232 97 40
E-mail: info@waarborgfondskinderopvang.nl / info@ruimte-ok.nl
Website: www.waarborgfondskinderopvang.nl / www.ruimte-ok.nl
Volg ons op twitter: @WaarborgfondsKO en @RuimteOK

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mireille Bedeschi, ambtelijk secretaris Klimaatverbond (mireille.bedeschi@klimaatverbond.nl) of met Judith de Jonge Baas, bestuurssecretaris van het Waarborgfonds en Ruimte-OK (judith.dejongebaas@ruimte-ok.nl).