Om goed te kunnen samenwerken aan de energietransitie naar een hernieuwbare energievoorziening ondersteunt het Klimaatverbond haar leden niet alleen actief met projecten, maar ook in de landelijke politiek komt het Klimaatverbond op voor de belangen van de leden.

Dit zijn de actuele onderwerpen:

1.       Zelflevering

Duurzame energie opwekken voor eigen gebruik kent nog vele belemmeringen. Voor de opwek achter de meter (bijvoorbeeld op eigen dak) worden de mogelijkheden nog vergroot. Consumenten, scholen en woningcorporaties mogen vanaf 1 juli hun eigen opgewekte energie verrekenen met hun eigen verbruik (salderen). Voor de opwek op afstand zijn de barrières nog niet geslecht. Energiebelasting en andere wet- en regelgeving staan een goede business case hierbij nog in de weg. Het Klimaatverbond heeft een brede alliantie van organisaties geformeerd om hier verandering in aan te brengen. Samen met onder andere de VNG, e-Decentraal, Aedes, Netbeheer Nederland, DE-Koepel, Woonbond en Vereniging Eigen Huis is op 10 oktober 2012 een oproep gedaan aan de nieuwe Tweede Kamer om minstens een eerste stap in de goede richting te zetten. In het Regeerakkoord is daarop een alinea opgenomen dat de invoering van een speciaal energiebelastingtarief voor de  door samenwerkingsverbanden van burgers op afstand opgewekte stroom. Bij de uitwerking hiervan is het Klimaatverbond nauw betrokken. Hoe deze discussie verloopt is goed beschreven in de weblog van Thijs de la Court, vice-voorzitter van het Klimaatverbond: www.thijsdelacourt.nl. De uitwerking van de paragraaf in het regeerakkoord wordt nog in april verwacht waarna behandeling in de Tweede Kamer waarschijnlijk eind mei zal plaatsvinden. Alles is nog gericht op een inwerkingtreding per 1 januari 2014.

2.       SER Energieakkoord

Eind 2012 is de SER een proces gestart dat moet gaan leiden tot een Nationaal Energieakkoord. "Dit akkoord is het antwoord op de oproep uit een breed deel van de samenleving om tot een stevig, toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid te komen. Een beleid dat uitmondt in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid genereert en Nederlandse organisaties meer kansen biedt in de internationale clean-tech markten. Het huidige beleid biedt onvoldoende duidelijkheid en zekerheid. Zo willen burgers en bedrijven, maar ook scholen, ziekenhuizen en woningcorporaties, weten of hun energie-investeringen wel rendabel zijn", aldus SER-voorzitter Wiebe Draijer. In het proces zijn een viertal 'overlegtafels' actief. Ook enkele bestuurders van gemeenten en provincies nemen hier aan deel. Het Klimaatverbond is vooral actief richting Tafel 1 (Energiebesparing en decentrale energie productie) waar de VNG participeert. Met hen wordt dan ook nauw samengewerkt.

Samen met de VNG, het Duurzaamheidsplatform van de G32, GDO, Klimaatambassadeurs en het Bestuurdersnetwerk Duurzaamheid heeft het Klimaatverbond begin maart een enquête gehouden onder gemeenten en provincies. Doel hiervan was om ook deze overheden de gelegenheid te geven om een inhoudelijke inbreng te leveren voor dit traject. Maar liefst 184 mensen leverden vele goede en concrete suggesties hiervoor. Alle geleverde informatie is  gelezen en de hoofdlijnen zijn ingebracht in het SER-traject. Het zal u niet verbazen dat de hoogste prioriteit ook in deze enquête bij zelflevering ligt. Het is nog steeds de bedoeling dat het SER-energieakkoord medio juni gereed is.