De energietransitie en klimaatverandering zullen van grote invloed zijn op maatschappelijke en economische ontwikkelingen in onze samenleving. Nu de meeste coalities in gemeenten zijn gesmeed is het nú belangrijk om van klimaat een hoofdthema te maken in het lokale beleid. Klimaatverbond Nederland schreef hiervoor een handreiking.

De handreiking leest u hierHandreiking voor de gemeenteraad 

Klimaat als hoofdthema in lokaal beleid

De energietransitie en klimaatverandering gaan in snel toenemende mate van invloed zijn op maatschappelijke en economische ontwikkelingen in onze samenleving. Iedere burger zal met diverse maatregelen te maken krijgen. Alleen al vanuit democratisch oogpunt is het belangrijk dat klimaat een hoofdthema wordt tijdens de komende gemeenteraadsperiode. De urgentie om de klimaatproblematiek lokaal aan te pakken wordt met de dag groter. Om met het KNMI te spreken: “Het is elke dag code oranje”.

ntLandelijk klimaatakkoord in de maak

In het nieuwe regeerakkoord is Klimaat & Energie eindelijk als speerpunt voor de komende jaren opgenomen: “We nemen onze verantwoordelijkheid voor het klimaatakkoord van Parijs. Er komt een nationaal Klimaat- en energieakkoord waarmee we met alle partijen de CO2-uitstoot fors gaan verlagen. Denk daarbij aan verduurzaming van de gebouwde omgeving en het verkeer, vergroening van ons belastingstelsel en nieuwe energiebronnen. We leggen de lat hoog. We willen de meest ambitieuze doelstelling van Parijs” (Regeerakkoord 2017-2021, p.2).

ntRegie bij de gemeenten

In het akkoord zijn een aanzienlijk deel van de plannen en voorstellen uit de gezamenlijke investeringsagenda “Naar een duurzaam Nederland” van de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen terug te vinden en wordt de regierol van gemeenten benadrukt. Zowel de terugdringing van broeikasgassen en de energietransitie (klimaatmitigatie) als de aanpassing aan de reeds onvermijdbare gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie) is voor een belangrijk deel een lokaal vraagstuk.

Aan de slag met de lokale energietransitie: Klimaatwarming-ups

Hoe gaat u lokaal aan de slag met de energietransitie? Wat moet u weten over deze onderwerpen? Wat kunt u als raadslid doen om impact te hebben op deze gebieden? Om deze en andere vragen rondom de lokale energietransitie te beantwoord te krijgen, organiseert Klimaatverbond Nederland u de “Klimaatwarming-ups”. De Klimaatwarming-ups zijn eendaagse cursussen verdeeld over twee actuele thema:

  • nttaardgasvrije wijken
  • nttklimaatadaptatie (hittestress en wateroverlast)

De 'Klimaatwarming-ups' bieden praktische kennis en rijkelijke input voor de te maken afwegingen en het te voeren debat over een effectief lokaal klimaatbeleid. De Klimaatwarming-ups zijn zowel bedoeld voor lokale politici als ook voor ambtenaren waarvoor deze thema’s betrekkelijk nieuw zijn en in de komende coalitieperiode hoog op de agenda zullen staan. Uitgebreide informatie over de klimaatwarming-ups vindt u hier op onze website.

De Klimaatwarming-ups worden in het najaar op diverse locaties in het land georganiseerd. In onze agenda vindt u de reeds geplande cursusdagen. Om gebruik te maken van de eendaagse cursus 'Klimaatwarming-ups' hoeft u niet te wachten tot het najaar. Bel 088 023 8900 of mail naar info@klimaatverbond.nl en vraag naar een eigen Klimaatwarming-up in uw gemeente.

Handreiking

Klimaatverbond Nederland biedt u met dit document graag een handreiking om van klimaat een hoofdthema te maken tijdens de komende gemeenteraadsperiode. 

---

Ook de grote netbeheerders hebben handreikingen opgesteld in het kader van de komende gemeenteraadsperiode en de energietransitie:

- Alliander: Alliander biedt lokale politieke partijen suggesties voor een toekomstbestendige duurzame energievoorziening
- Stedin pleit voor energietransitie bij gemeenteraadsverkiezingen 2018
- Handreiking Enexis Verkiezingsprogramma