De afgelopen periode herijkte de provincie Gelderland haar Klimaatplan, iets wat periodiek dient te gebeuren. Tijdens deze herijking is het klimaatplan omgedoopt tot programma, waarmee de provincie de basis legt voor haar klimaatbeleid tot en met 2030. Het vernieuwde Gelders programma klimaat 2021-2030 is afgelopen maand aangeboden aan de Provinciale Staten.

Klimaatverbond leverde de inhoudelijke expertise 

Eind 2023 vroeg de provincie aan Klimaatverbond om input te leveren voor het nieuwe document en in de maand januari heeft ons inhoudelijke team hieraan gewerkt. Het resultaat, Klimaat in perspectief, vind je op onze site. In onze notitie hebben we vanuit onze rol en inhoudelijke expertise input gegeven op de volgende vragen:

  • Waar staan we nu, kijkend naar het klimaatplan van dat moment?
  • Waar willen we heen, wat is het langetermijnperspectief?
  • Wat kan de provincie nu concreet doen, wat voor handelingsperspectief kunnen we bieden?

Bij het schrijven van onze input hadden we veel aandacht voor de uitkomsten van het Gelders Burgerberaad Klimaat 2023 en verder en verdiepten we ons ook in het coalitieakkoord Gewoon Doen. Tevens vroegen we onze partners Energie Samen Gelderland en Natuur en Milieu Gelderland om inbreng, zodat we onze input zoveel mogelijk kracht bij konden zetten en ook een aantal specifieke punten van onze partners uit konden lichten.  

Aanbevelingen richting de provincie

Op basis van onze analyse deden we een aantal aanbevelingen richting de provincie. Sommige waren algemeen, bijvoorbeeld om in het nieuwe document meer aandacht te hebben voor samenhang tussen verschillende thema’s en domeinen. En om te werken vanuit een streefbeeld op de lange termijn – 2100/2120 – en dat terug te vertalen naar uitwerkingsprogramma’s op de (relatief) korte termijn (2040/2050) en expliciet de verbinding te leggen met de Omgevingsvisie. Op inhoudelijk vlak liepen we alle thema’s uit het klimaatplan door. Afhankelijk van het thema hebben we een uitgebreide (bij de thema’s ‘gebouwde omgeving’, ‘landgebruik’ en ‘duurzame energie’) of wat minder uitgebreide (bij de thema’s ‘mobiliteit’ en ‘industrie en bedrijven’) zienswijze beschreven, aansluitend op de expertise en inzet van ons inhoudelijk team.  

Hoe ziet het nieuwe klimaatprogramma er nu dan uit? 

De provincie vroeg naast Klimaatverbond ook nog twee andere partijen om inbreng, namelijk de Jonge Klimaatbeweging en Drawdown. Daarnaast had provincie nadrukkelijk aandacht voor het huidige coalitieakkoord en de uitkomsten van het al eerder genoemde burgerberaad. Waar het woord ‘netcongestie’ in het vorige plan nog maar twee keer viel, staat het juist centraal in het nieuwe programma. Dit was op verzoek van netbeheerders en het Interprovinciaal Overleg pakt de provincie de regierol via het programma Gelderse Energie Infrastructuur.

Daarnaast is er meer aandacht voor natuurinclusieve landbouw en voor circulaire en biobased economie in het nieuwe programma. Het vernieuwde Gelders programma klimaat 2021-2030 kun je vinden op de site van provincie Gelderland.