Acht jaar lang was Hetty Hafkamp verbonden aan het bestuur van de Vereniging Klimaatverbond Nederland, waarvan de laatste zeven jaar als voorzitter. De huidige burgemeester van de gemeente Bergen geeft de voorzittershamer door aan Robert Linnekamp, milieuwethouder bij de gemeente Zaanstad.

In 2003 trad Hetty Hafkamp als milieuwethouder van de gemeente Leeuwarden toe tot het bestuur van Het Klimaatverbond, waarvan zij in 2004 voorzitter werd. In Leeuwarden was Hafkamp op het gebied van duurzaamheid al bezig met het stimuleren van gedragsverandering onder burgers en bedrijven door eenvoudige afspraken met elkaar te maken. Die lijn trok ze als voorzitter van Het Klimaatverbond door. Het belangrijkste credo daarbij was: niet afwachten, maar het voortouw nemen en iets dóén. Dit bewees Hafkamp de afgelopen jaren ook bij de Taskforce Verlichting, waarvan ze eveneens voorzitter was.

De voornaamste missie van het Klimaatverbond onder het voorzitterschap van Hetty Hafkamp was om een  energietransitie onder burgers, bedrijven en overheden tot stand te laten komen, waarbij fossielvrije, duurzame energie een dominante positie inneemt. Enerzijds door een meer decentrale, duurzame energie-industrie te ontwikkelen en innovatie te stimuleren. Anderzijds ook door energiebesparing grootschalig aan te jagen en voor iedereen aantrekkelijk te maken of zelfs verplicht te stellen.

Als vertegenwoordiger van gemeenten, provincies en waterschappen riep Het Klimaatverbond de rijksoverheid op om gemeenten beter en intensiever te ondersteunen. Dit door duurzame energie een prominente plek te geven in belangenafwegingen en belemmeringen weg te nemen voor de oprichting van lokale, duurzame energiebedrijven. Verder leverde Het Klimaatverbond een actieve bijdrage door wethouders en gemeentebesturen te inspireren om energiebeleid op te pakken en hen bij te staan in het ontwikkelen van effectief energiebeleid. In de zeven jaar waarin Hetty Hafkamp de voorzittershamer hanteerde, heeft Het Klimaatverbond veel vooruitgang geboekt. Om als partner voor overheden en bedrijfsleven projecten te ontwikkelen, werd een eigen projectorganisatie in het leven geroepen in de vorm van een stichting. Samen met het nieuwe secretariaat gaf Hafkamp daarmee de impuls voor de vorming van het dynamische netwerk dat Het Klimaatverbond tegenwoordig is. Projecten als de Warme Truiendag en Groene Voetstappen groeiden uit tot landelijke begrippen, die het duurzame bewustzijn en het draagvlak voor duurzame energie en energiebesparing onder de Nederlandse burgers en bedrijven vergroten. En ook projecten als Energieke Scholen, het 10 Puntenplan, Samen op Stoom en het Burgerparticipatiepakket dragen bij aan het stimuleren van duurzaam gedrag op scholen, burgers en overheden. Met als resultaat dat Het Klimaatverbond samenwerkt met overheden en koepelorganisaties in binnen- en buitenland aan het op een hoger plan tillen van (lokaal) klimaatbeleid.