Klimaatverbond Nederland werkt met onder andere gemeenten, waterschappen en provincies aan interne CO2-beprijzing. Door gebruik van een fictieve CO2-prijs in aanbestedingen of kosten-batenanalyses onderbouwen de overheden hun keuze voor de duurzame optie. Maar wat ís die CO2-prijs?


Op zoek naar antwoorden

Binnen grote aanbestedingen van wegen wordt bijvoorbeeld € 50,- meegewogen in de milieukostenindicator. Waar komt die prijs vandaan? Op welke gronden wordt voor deze prijs gekozen? Klimaatverbond Nederland heeft masterstudenten van de Wageningen Universiteit gevraagd hierop antwoorden te geven in het onderwijsprogramma ‘Academic Consultancy Training’.

  • Welke kosten rekenen we door in de CO2-prijs?
  • De economische theorie geeft aan dat – om de markt te corrigeren – externe kosten (zoals schade aan regio’s, toekomstige generaties) in de prijs verwerkt moeten worden. Dan wentelen we die kosten niet af en kan de markt zichzelf corrigeren. Maar waarom gebruikt Nederland dan preventiekosten als maat voor de CO2-prijs en niet kosten van schade?
  • Hoe komt het dat we in vrijwel alle gevallen met een lage CO2-prijs starten en die langzaam op laten lopen?
  • Is het rekenen met een hoge discontovoet wel gerechtvaardigd als deze gebaseerd is op een continue economische groei voor de komende honderd jaar?
  • En hoe zit het met het verwerken van het risico op kritieke omslagpunten, waarna preventie- en maatschappelijke kosten exponentieel toenemen?
  • Zijn die wel verwerkt in de CO2-prijs?
  • Vinden we dat het principe ‘beter voorkomen dan genezen’ in dit geval het uitgangspunt zou moeten zijn?
  • Want zou de CO2-prijs dan nú niet juist hoger moeten zijn, zodat we kunnen voorkomen dat we de omslagpunten voorbij gaan?

Deze en tientallen andere vragen en dilemma’s gaat een internationaal team van 6 masterstudenten voor Klimaatverbond Nederland, en daarmee voor de gemeenten, provincies en waterschappen, uitzoeken. Begin juli zullen ze hier over rapporteren. Dat rapport helpt Klimaatverbond Nederland om na de zomer een voorstel te doen over het niveau van interne CO2-beprijzing en de argumenten die daarvoor de basis vormen.

Website interne CO2-beprijzing

Meer weten over interne CO2-beprijzing? Lees er meer over op de speciale website die Klimaatverbond Nederland over dit thema heeft opgezet: www.co2-beprijzing.nl.