In de komende jaren gaat er steeds meer gevraagd worden van inwoners doordat de energietransitie ‘de wijken in gaat’ en er daadwerkelijke maatregelen genomen moeten worden. Hierbij is participatie in een zo vroeg mogelijk stadium essentieel. Een duurzame samenleving wordt immers gecreëerd door iedereen te betrekken bij de planvorming en bij veranderingen in de persoonlijke leefomgeving.

Echter lijkt het bewustzijn en handelen op het gebied van duurzaamheid iets dat vooral leeft bij een bepaald deel van de samenleving. Hoe zit het bijvoorbeeld met mensen met een (niet-westerse) migratieachtergrond, een groep die moeilijk(er) bereikbaar blijkt voor gemeenten en natuur- en milieuorganisaties?

Resultaten enquête ‘inclusieve participatie’  

Om de participatie breed en goed vorm te geven ziet Klimaatverbond Nederland het als noodzaak om te weten of en hoe verschillende groepen mensen met een (niet-westerse) migratieachtergrond in de beleidsvorming en plannenmakerij worden betrokken. Wij zijn een traject aangegaan om te onderzoeken hoe dit vraagstuk wordt ervaren in het werkveld. Welke aspecten zijn van belang bij een brede, inclusieve participatie en hoe kunnen we hierop inspelen om onze leden meer gerichte informatie te bieden? Hierbij geldt de enquête ‘inclusieve participatie’  die we in oktober hebben uitgezet als een eerste stap.

Uit dit verkennend onderzoek (met in totaal 127 respondenten) blijkt dat het vraagstuk (participatie gericht op mensen met een (niet-westerse) migratieachtergrond bij de energietransitie) als belangrijk wordt ervaren, en dat het meer aandacht dient te krijgen (ruim 75%). Echter blijkt ook dat het merendeel van de respondenten er (nog) niet mee bezig is of niet weet hoe ze als organisatie hier een invulling aan kunnen/moeten geven (85% van de respondenten).

Hoe leggen we de verbinding?

Bij navraag bij aan aantal van de respondenten wordt duidelijk dat ze vooral ‘het ontbreken van goede voorbeeldprojecten’ als grote belemmering ervaren. Verder zou beweging ‘vanuit de groepen zelf’ erg helpen. Ons beeld hierbij is dat er wel degelijk beweging aanwezig is vanuit die groepen. De vraag is hoe die te bereiken en de verbinding te leggen met hun activiteiten. De hele rapportage waarin de resultaten uit de enquête zijn verwerkt, vindt u via deze link.

Dialoog aan gaan over inclusie en participatie

Het is uiteindelijk de bedoeling om dit vraagstuk geagendeerd te krijgen bij gemeenten, provincies en rijksoverheden én projecten op te zetten op lokaal niveau. Wij vinden dat er bewustwording moet komen bij zoveel mogelijk partijen in verschillende domeinen en werkvelden door de dialoog aan te gaan over de inclusie en participatie van (en met) mensen met een (niet-westerse) migratieachtergrond bij klimaat- en energietransitie projecten.

Verkenningsconferentie

Klimaatverbond Nederland is een samenwerking aangegaan met Bureau Wijland, waarbij in opdracht van de gemeente Arnhem wordt nagegaan hoe natuur en duurzaamheid toegankelijker kunnen worden gemaakt voor diverse culturele gemeenschappen. Hierbij is op zaterdag 30 november door middel van een verkenningsconferentie Kleurrijk Groen en Duurzaam Arnhem een start gemaakt.

Praat mee

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan die deze thematiek behandelt. Voor Klimaatverbond Nederland is het - ook in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (o.a. doel 10 en 17) - van belang om zich voor het vraagstuk sterk te maken en van meer onderbouwing en voorbeelden te voorzien. Hiervoor zijn wij in gesprek met het Verwey-Jonker Instituut en Movisie voor een mogelijke samenwerking. Klimaatverbond Nederland staat ook open voor andere partners met verschillende expertises. Dus heeft u kennis, vragen of ideeën, of wilt u meedoen? Neem contact op!

Klik op de visual hieronder om de resultaten uit de enquête in te kunnen zien.

Oorspronkelijke publicatie van dit artikel: 17 december 2019. Laatste update: 2 maart 2020.