Minister Verhagen (EL&I) en minister Spies (BZK) hebben een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de uitkomsten van een verkennend onderzoek dat is uitgevoerd naar niet-fiscale prikkels om energiebesparing bij gebouweigenaren en gebruikers te stimuleren.

In de brief concluderen de ministers het volgende: "Om energiebesparing in de gebouwde omgeving te stimuleren is een samenhangende aanpak nodig die een combinatie vormt van beprijzen, informeren en financieel faciliteren. In het begrotingsakkoord 2013 is een verdere beprijzing opgenomen door een verhoging van de energiebelasting op aardgas. Daarnaast wordt in het Akkoord budget beschikbaar gesteld voor een revolverend fonds en blijft de heffingskorting voor groen beleggen gehandhaafd. Met de Green Deal en de uitrol van de slimme meter zijn ook maatregelen om de informatievoorziening te verbeteren in gang gezet. Bij elkaar is hiermee een samenhangend pakket (beprijzen, informeren en financieel faciliteren) gecreëerd om energiebesparende investeringen bij gebouweigenaren verder te stimuleren."

Download de kamerbrief (12-7-2012) hier.