Het Klimaatverbond voert sinds 2012 de 'Green Deal Regionale Samenwerking rond klimaatinitiatieven' uit. Deze Green Deal heeft het Klimaatverbond afgesloten met het ministerie van I&M en heeft als doel het samenwerkend vermogen van gemeenten te versterken. In een eerste ronde zijn drie regio’s betrokken geweest waar het Klimaatverbond geholpen heeft meer structuur in de samenwerking te ontwikkelen. Inmiddels werken vrijwel alle gemeenten in Nederland samen rond de ondersteuningsstructuur van de VNG aan het thema Energiebesparing bij particuliere woningeigenaren. Voor Klimaatverbond reden om in de tweede ronde van de Green Deal aan te sluiten op deze ontwikkeling. Daarvoor is een samenwerking ontstaan met Meer met Minder die het traject Kansrijke Aanpakken heeft ontwikkeld.

Door:
Ruud van Vliet, Klimaatverbond
Henk Diepenmaat, Meer Met Minder en Actors Procesmanagement BV

Kansrijke Aanpakken biedt gemeenten structuur rond energiebesparing en kan voor diverse doelgroepen worden ingezet. Kansrijke Aanpakken is gebaseerd op een onderzoek naar de resultaten van ruim 80 energiebesparingsaanpakken die de afgelopen 10 – 15 jaar zijn uitgevoerd. Op basis van de bevindingen zijn hypotheses uitgewerkt. In het rapport “Kansrijke Aanpakken in gebouwgebonden energiebesparing”, mede opgesteld door en onder leiding van Henk Diepenmaat, is de analyse hiervan beschreven en zijn de hypotheses uitgewerkt. Kansrijke Aanpakken bestaat uit vijf facetten die samen de Ruggengraat vormen voor een succesvolle strategie die leidt tot versnelling en opschaling van energiebesparing in de regio. Een toelichting op Kansrijke Aanpakken is te vinden in de reader van de Masterclass Energietransitie die het Klimaatverbond heeft opgesteld.

Het Klimaatverbond en Meer met Minder voeren op dit moment het traject Kansrijke Aanpakken uit in 3 regio’s binnen de Metropoolregio Amsterdam: regio Zuid-Kennemerland (inclusief Haarlem), regio Zaanstad/Waterland en de regio Amstelland en Meerlanden (inclusief Amsterdam). De betrokken regio’s en gemeenten werken met behulp van Kansrijke Aanpakken aan een regieplan voor energiebesparing. Alle facetten komen tijdens de sessies aan de orde, worden toegelicht en aangehouden tegen de eigen situatie. Het levert de deelnemers veel inzicht en energie op waardoor zij beter in staat zijn een heldere én praktisch uitvoerbare strategie te ontwikkelen. Zij worden zich meer bewust van de noodzakelijke randvoorwaarden die gelden om versnelling en opschaling van energiebesparing te kunnen bereiken. De ervaringen van de workshops nemen zij mee naar hun eigen gemeente en zij vertalen de lessen naar hun eigen praktijk. Op die manier ontstaat een eenduidige aanpak die voor meerdere doelgroepen toepasbaar is. Ook voor andere maatschappelijke opgaven, waarbij meerdere actoren betrokken zijn kan Kansrijke Aanpakken helpen om een effectieve strategie te ontwikkelen.

Voor meer informatie over Kansrijke Aanpakken kunt u contact opnemen met Ruud van Vliet (ruud.van.vliet@klimaatverbond.nl ) of Henk Diepenmaat van Actors Procesmanagement BV (henk.diepenmaat@actors.nl)