Begin februari is Klimaatverbond Nederland begonnen met het consulteren van haar leden over hun klimaatadaptatiebeleid. Klimaatadaptatie is sinds vorig jaar een nieuw beleidsterrein van Klimaatverbond Nederland en nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering zich steeds duidelijker manifesteren. Dit zal de komende jaren en decennia naar verwachting in toenemende mate het geval zal zijn. De gevolgen van klimaatverandering zullen heel divers en moeilijk te voorspellen zijn. Dat maakt adaptatiebeleid bijzonder lastig.

Met de intensieve telefonische consultatie die Klimaatverbond Nederland de komende weken zal uitvoeren, vragen we de leden onder andere of klimaatgerelateerde risico’s en de aanpassing daaraan een aandachtspunt is, hoe dat nu vorm gegeven wordt, of er al programma’s en projecten lopen op dit gebied en of er eventueel ondersteuningsbehoeftes zijn. Het is de eerste keer dat in Nederland zo’n brede consultatie op adaptatiegebied wordt uitgevoerd. Vanuit onder andere het Ministerie van IenM (die bezig is met de ontwikkeling van de Nationale Adaptatie Strategie) en kenniscentra (die onder andere de stresstest voor gemeenten hebben ontwikkeld) wordt met belangstelling naar de resultaten van de consultatie uitgekeken.

Voor Klimaatverbond Nederland zullen de uitkomsten de basis vormen voor het verder te ontwikkelen adaptatieprogramma in de komende jaren. Het is daarmee ook een nulmeting waar we in de toekomst vooruitgang aan kunnen toetsen.

Voor meer informatie: Madeleen Helmer (projectleider adaptatie).