Samen met enkele tientallen gemeentes, waterschappen, bedrijven en maatschappelijke organisaties heeft Stephan Brandligt (voorzitter Klimaatverbond) op 9 oktober de intentieverklaring ruimtelijke adaptatie ondertekend tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht. Met de ondertekening onderschrijft het Klimaatverbond haar intentie om de komende jaren naast klimaatmitigatiebeleid haar leden ook te ondersteunen bij klimaatadaptatiebeleid. Na vele gesprekken met adaptatiedeskundigen in Nederland heeft het Klimaatverbond een conceptvisie op adaptatie ontwikkeld die de komende maanden aan haar leden zal worden voorgelegd.

Het Rijk heeft er de afgelopen jaren voor gekozen om vooral in te zetten op de dreiging van overstromingen. Het Deltaprogramma, dat enkele weken geleden door het Kabinet op Prinsjesdag is gepresenteerd, is de uitwerking van dit beleid. Het Deltaprogramma zal grote gevolgen hebben voor lokale overheden en waterschappen. Maar er zijn veel meer klimaatgerelateerde risico’s waar de Nederlandse samenleving mee te maken zal kunnen krijgen, zoals een toename van hittegolven, wat vooral gevolgen zal hebben voor kwetsbare oudere mensen, toename van pollen, insectenplagen, of extreme neerslag wat lokaal veel impact heeft, zoals afgelopen zomer bleek tijdens verschillende grote evenementen.

Het Rijk is momenteel bezig een Nationale Adaptatie Strategie (NAS) te ontwikkelen. Het Klimaatverbond is van mening dat daarin een belangrijke rol voor gemeenten, provincies en waterschappen is weggelegd. Uit de scan die het Klimaatverbond dit voorjaar deed van ruim 200 collegeakkoorden bleek dat nog geen 5% van de gemeentecolleges aandacht heeft voor de gevolgen van klimaatverandering.

We weten dat er al een klein aantal klimaatbestendige gemeenten is, maar een groter deel is zich nog nauwelijks bewust van de mogelijkheden. Het Klimaatverbond vindt het belangrijk goed voorbereid te zijn op de consequenties van klimaatveranderingen en denkt dat aanpassing aan veranderende (klimaat)omstandigheden noodzakelijk is. Naast medeoverheden als Rijk, provincies en waterschappen hebben ook gemeenten hier een actieve rol in. Laten we met elkaar in kaart brengen welke veranderingen in het weer, zoals hittegolven en zware regenbuien, de gemeente kan verwachten en met welke maatregelen de gemeente zich daar beter tegen kan beschermen. We horen graag uw ervaringen en/of twijfels en denken graag met u mee.

Stephan Brandligt (voorzitter Klimaatverbond) ondertekent de intentieverklaring ruimtelijke adaptatie