De komende weken zullen voor alle gemeenten in het kader staan van het vormen van een nieuw college en daarbij passend collegeprogramma. De gemeentelijke taken uit het in september 2013 gesloten 'SER Energieakkoord voor duurzame groei' horen daarin thuis. Het Klimaatverbond wil het belang en de mogelijkheden van het Energieakkoord voor uw gemeente onderstrepen en heeft daarom een brief gestuurd naar alle teams die gaan onderhandelen voor de nieuwe colleges. Als medeondertekenaar van het Energieakkoord en samenwerkingspartner van de VNG biedt het Klimaatverbond u graag een aantal tekstsuggesties aan om op te nemen in uw Collegeprogramma.

De volledige brief van Het Klimaatverbond is als volgt:

Geachte heer, mevrouw,

De komende weken staan in het kader van het vormen van een nieuw college en daarbij passend collegeprogramma. De gemeentelijke taken uit het in september 2013 gesloten “SER Energieakkoord voor duurzame groei” horen daarin thuis. Het Klimaatverbond (vereniging van decentrale overheden, waaronder naast provincies en waterschappen, 151 gemeenten) wil het belang en de mogelijkheden van het Energieakkoord voor uw gemeente onderstrepen. Als medeondertekenaar van het Energieakkoord en samenwerkingspartner van de VNG, bieden wij u graag onderstaande tekstsuggesties aan, om op te nemen in uw Collegeprogramma.

Om te komen tot een duurzame samenleving zoals het Energieakkoord beoogt, zijn er binnen het beleidsdomein Klimaat, analoog aan de Nationale Klimaatagenda, drie hoofdlijnen te onderscheiden:

1. De energieke samenleving
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) constateerde in 2011 al dat onze samenleving allerminst passief is. Ook in uw gemeente kent zij mondige, georganiseerde burgers en vernieuwende bedrijven. De kracht van deze energieke samenleving staat centraal in nieuw beleid. Meer dan ooit is het adagium voor de komende vier jaar: ‘samen optrekken, elkaar inspireren en krachten bundelen’. Dit vormt ook de basis van het ondersteuningsprogramma Energie van de VNG waar op regionaal niveau deze ontwikkeling wordt gestimuleerd.

Onze concrete tekstsuggestie voor uw Collegeprogramma:

“Het college zal in de komende periode, waar mogelijk samen met andere gemeenten en organisaties in de regio, de samenwerking zoeken met initiatieven uit de samenleving om te komen tot verdere verduurzaming.”

2. Het voorkomen van verdere klimaatverandering (mitigatie)
In het energieakkoord worden concrete onderwerpen benoemd waar de komende vier jaar op geïnvesteerd moet worden om de nationale doelen te bereiken. De VNG heeft zich aan deze doelen, namens haar leden, verbonden. Het gaat daarbij om:
- het stimuleren van energiebesparing door de particuliere woningeigenaar;
- het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en schoolgebouwen;
- het maken van meerjarenafspraken met de huursector;
- het verleiden van bedrijven om energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen en de handhaving daarop te intensiveren;
- het faciliteren van processen rond windenergie op land waarbij de omgeving nauw betrokken wordt;
- het stimuleren van decentrale duurzame energieopwekking;
- het verduurzamen van de openbare verlichting;
- het stimuleren van maatregelen op het gebied van mobiliteit en transport.

Onze concrete tekstsuggestie voor uw Collegeprogramma:

“Het college zal in de komende periode actief uitvoering geven aan de afspraken zoals geformuleerd in het Energieakkoord, samen met betrokken partijen, lokaal, regionaal en nationaal. Hiertoe worden gezamenlijk lokale doelstellingen geformuleerd.”

3. Aanpassen aan klimaatverandering (adaptatie)
De verandering van ons klimaat is gaande. Het Klimaatverbond vindt het belangrijk goed voorbereid te zijn op de consequenties van deze veranderingen en denkt dat aanpassing aan veranderende (klimaat-) omstandigheden noodzakelijk is. Naast medeoverheden als Rijk, provincies en waterschappen hebben ook gemeenten hier een actieve rol in.

Onze concrete tekstsuggestie voor uw Collegeprogramma:

“We gaan werken aan de klimaatbestendige gemeente. We brengen in kaart welke veranderingen in het weer, zoals hittegolven en zware regenbuien, de gemeente kan verwachten en met welke maatregelen de gemeente zich daar beter tegen kan beschermen. We sluiten aan bij nationale processen zoals de Deltabeslissing (2014) en de nationale klimaatadaptatiestrategie (2016-17)."

Wij hopen u hiermee nuttige suggesties te hebben gegeven voor uw verdere besprekingen omtrent het Collegeprogramma 2014-2018 in uw gemeente.

Met vriendelijke groet,
Namens Het Klimaatverbond,

Robert Linnekamp (Voorzitter vereniging Klimaatverbond, Wethouder gemeente Zaanstad, Vertegenwoordiger Energieakkoord namens Klimaatverbond)

Thijs de la Court (Vice-voorzitter vereniging Klimaatverbond, Wethouder gemeente Lochem, Vertegenwoordiger Energieakkoord namens VNG)

Voor nog meer relevante input: