De enquête onder leden van Het Klimaatverbond laat een duidelijk beeld zien over de gevolgen van de bezuinigingen en het stoppen van de SLOK subsidies eind 2011. Op basis van de enquête is de verwachting dat tweederde van de actieve gemeenten die lid zijn van Het Klimaatverbond in 2012 minder projecten zullen doen dan daarvoor.

Van de 44 respondenten (waarvan 81% gemeenten met minder dan 75.000 inwoners) geeft bovendien 47% aan dat zij rekening houden met een herziening van de meetbare doelstelling op het gebied van klimaat en energie. Bij de middelgrote en kleine gemeenten dreigt de opwaartse lijn van de afgelopen jaren dus niet te worden doorgezet. Voor Het Klimaatverbond zijn deze uitkomsten aanleiding om aan te dringen op een oplossing.

Gemeenten geven wel aan na te denken over andere financieringsmogelijkheden en willen meer inzetten op samenwerking met andere overheden, bedrijven en burgers. Maar ook dit vraagt om menskracht en middelen, en om tijd om deze omslag te maken. De leden van Het Klimaatverbond verwachten ook nog steeds een actieve rol vanuit het Rijk om te stimuleren dat decentrale overheden met burgers en bedrijven successen kunnen blijven boeken. Belangrijke ideeën hiervoor zijn: een energiebesparingpremie, een SDE regeling voor collectieve acties van burgers en bedrijven, een nieuwe SLOK-regeling, het stimuleren van lokale energiebedrijven en het bieden van privileges aan decentrale overheden die doorgaan met klimaat- en energiebeleid.

Tijdens de enquête zijn ook vragen gesteld over de tevredenheid, het profiel en de verwachtingen van Het Klimaatverbond zelf. 69% van de respondenten vindt dat Het Klimaatverbond de belangen van de leden goed behartigt. De leden waarderen de focus en het duidelijke profiel. De focus op klimaat en energie en de klimaatlobby zijn daarbij onderscheidend. De leden zien het streven naar een klimaatvriendelijke en duurzame energievoorziening als belangrijkste uitgangpunt. Zij verwachten daarbij van Het Klimaatverbond vooral een lobby bij de overheid voor aanscherping van het klimaatbeleid en vergroten van de mogelijkheden voor lokale overheden. Daarnaast zien zij voor Het Klimaatverbond een belangrijke rol in de informatievoorziening en bemiddeling bij Europese subsidies, het netwerk voor kennisuitwisseling tussen bestuurders en beleidsmedewerkers en de organisatie en ondersteuning van projecten gericht op burgers en bedrijven.