LobbynKlimaatverbond Nederland spant zich al sinds 1992 in om de transitie naar een duurzame samennleving te versnellen. Niet alleen met projecten maar ook door een goed gesprek met departement en parlement. Hierbij wordt er altijd de samenwerking gezocht, vooral met VNG, G4 en G32. Ook de komende periode zijn er de nodige zaken die de aandacht vergen. Immers, op 15 maart zijn de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer en het is ongewis wat er daarna mogelijk is.

Klimaatverbond Nederland zet zich momenteel actief in bij de evaluaties van de salderingsregeling en de postcoderoos. Maar het liefst zien we dat er nu al geregeld wordt wat kan. Bijvoorbeeld in de Wet Voortgang Energietransitie. Daartoe is samen met VNG en G32 een brief aan de Tweede Kamer gezonden.

Meer info: donald.van.den.akker@klimaatverbond.nl

Geachte woordvoerders energie,

U heeft onlangs het Wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (VET) ontvangen. U gaat op de EZ procedurevergadering van 20 december bepalen hoe en wanneer u deze wet gaat behandelen.

De VNG, G32  en Klimaatverbond Nederland willen u vragen de wet spoedig te behandelen in de Kamer. Gemeenten willen de lokale energietransitie namelijk snel ter hand nemen en zij hebben daar instrumenten en partners voor nodig.

Voor ons zijn nu de volgende twee punten belangrijk:
·         De aansluitverplichting op het aardgasnet voor nieuwbouwwoningen schrappen. Er is door de ministers Blok en Kamp toegezegd dat ze dit zullen regelen. Het staat ook in de Energieagenda. De Wet VET regelt het echter nog niet. Beter nu vastleggen dan onnodig tijd verliezen.
·         De rol van de regionale publieke netwerkbedrijven.  Art 17c in de wet biedt hen geen mogelijkheden om gemeenten, provincies, bedrijven en burgers bij de transitie te ondersteunen. Het biedt netwerkbedrijven namelijk minder ruimte dan nu het geval is. Hun huidige inzet zou zelfs moeten worden afgebouwd. Dit terwijl juist méér ruimte nodig is voor ‘onze’ regionale publieke netwerkbedrijven als een onmisbare schakel tussen overheden, energiebedrijven en afnemers om tegen de laagste maatschappelijk kosten burgers en bedrijven mee te nemen in de grote transitieopgave. Daarbij gaat het om vernieuwing en ontkoppelen van de netwerken, ondersteuning bij vraag- en aanbodsturing, investeringen in en om de bedrijven en woningen in energiebesparing en opslagsystemen. Wij bepleiten om bij de wetsbehandeling dit te verduidelijken en in de wet vast te leggen.

De VNG is nog in overleg met het ministerie van EZ hierover. Maar de tijd dringt voor wat betreft uw planning van de wetsbehandeling. We hopen daarom dat u ons verzoek in uw overweging kunt meenemen.

Met vriendelijke groet,

Richard van Vliet
VNG lobbyist fysiek domein
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
06 575 93 158
www.twitter.com/rvliet22