Sinds 1990 is de CO2-uitstoot van de gemeente Delft met 15,5% verminderd. Voor 2020 streeft de Zuid-Hollandse gemeente naar een vermindering van 35% CO2-uitstoot en in 2050 moet Delft 100% energieneutraal zijn. Energieneutraal houdt in dat binnen de gemeente Delft alleen energie van hernieuwbare bronnen zoals zon, wind, biomassa en aardwarmte wordt gebruikt voor alle gebouwen, verkeer en vervoer. Deze ambitieuze doelstelling is alleen haalbaar als iedereen meedoet: organisaties, bedrijven, gemeente en bewoners. Met de campagne ‘Delft wordt groen’ wil de gemeente Delft inwoners en bedrijven stimuleren zuiniger om te gaan met energie.

Lokale en regionale ondernemingen en instellingen als Deltares, Reinier de Graaf Groep, Duwo, TU Delft, MKB Delft, Haagse Hogeschool, Eneco, Hogeschool Inholland, Hoogheemraadschap Delfland en Woonbron hebben het voortouw genomen. Met het ondertekenen van de ‘e-deal Delft energieneutraal’ hebben deze partijen afgesproken om samen de schouders te zetten onder vermindering van de CO2-uitstoot, door in te zetten op energiebesparing, duurzame productie van energie en intelligente energiesystemen.

Volgt uw gemeente het voorbeeld van Delft? Klik hier ter inspiratie voor de website van 'Delft wordt groen'.