Vanuit 142 gemeenten, acht provincies en een hoogheemraadschap hebben colleges zich schaliegasvrij verklaard. Dit krachtige, democratische signaal leidde tot op heden echter niet tot een duidelijke koerswijziging bij regering en parlement wat betreft schaliegas. Het Klimaatverbond wil colleges dan ook oproepen om het reeds gegeven signaal gezamenlijk te onderstrepen. Hiervoor heeft het Klimaatverbond een manifest opgesteld. Wij vragen hierbij aan colleges om, als dagelijks bestuur, de steun van uw gemeente aan dit manifest uit te spreken.

Ondergetekenden, volksvertegenwoordigers en bestuurders van provincies en gemeenten, zijn tegen het door de Rijksoverheid ingeslagen pad naar schaliegasboringen in Nederland.

We verklaren gezamenlijk onze gebieden schaliegasvrij;
We roepen het kabinet en de Staten-Generaal op heel Nederland schaliegasvrij te verklaren;
We doen een oproep in de plaats daarvan met andere, zoveel mogelijk duurzame energiebronnen, de energietransitie van Nederland tot 2050 mogelijk te maken;
We verklaren tevens dat we het kabinet en de Staten-Generaal, waar mogelijk, zullen ondersteunen bij het realiseren van deze duurzame energietransitie.

We hebben daartoe besloten op basis van navolgende argumenten:
Publiek draagvlak voor (proef)boringen naar schaliegas ontbreekt;
Over de veiligheid van (proef)boringen naar schaliegas bestaat grote onduidelijkheid en onzekerheid, hetgeen blijkt uit de behoefte van de Rijksoverheid om tot twee keer toe aanvullend onderzoek te laten uitvoeren;
Er heeft geen brede maatschappelijke discussie plaatsgevonden over nut en noodzaak noch over een kosten- en batenanalyse van schaliegas, noch over het alternatief: toepassing van duurzame energie.

Wij constateren dat voor het doen van (proef)boringen naar schaliegas, de betrokken bedrijven niet voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden die daar door de Rijksoverheid aan zijn gesteld.
Wij constateren tevens dat er vanuit het bedrijfsleven en de Rijksoverheid twijfels worden geuit over het economische nut van (proef)boringen naar schaliegas.
Wij constateren dat draagvlak ontbreekt voor de winning van schaliegas vanwege onzekerheden over veiligheid en effecten op natuur, landschap en bevolking.
Tot dit moment verklaarden acht provincies en 142 gemeenten zich afzonderlijk schaliegasvrij. Vandaag verklaren we ons gezamenlijk schaliegasvrij en roepen we de Staten Generaal op een zelfde standpunt in te nemen voor heel Nederland.

Hoogachtend:

de provincies [opsommen namen provincies met ruimte voor handtekening per provincie]
en gemeenten [opsommen namen gemeenten met ruimte voor handtekening per gemeente]

Opgesteld en getekend op 25 februari 2014 te Boxtel en Noordoostpolder

Uw steunbetuiging kunt u sturen naar:

Per email: anna.schoemakers@klimaatverbond.nl met een cc aan: projectbureau@klimaatverbond.nl

Per post: Postbus 9, 6800 AA Arnhem

Download