Op 5 december jl. werden er door Marieke v.d. Werf (CDA) en Diederik Samsom (PvdA) moties ingediend die in lijn zijn met de oproep van Het Klimaatverbond voor het afschaffen van de energiebelasting, het belangrijkste obstakel op weg naar haalbare business cases voor collectieve zelflevering voor duurzame energie.

Motie Marieke v.d. Werf (CDA):

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het decentraal opwekken en leveren van energie, zowel voor als achter de meter, wettelijk niet verankerd is, terwijl een groeiend aantal (collectieven van) kleinverbruikers decentraal duurzame energie wil opwekken,

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe (collectieven van) kleinverbruikers die decentraal duurzame energie willen produceren voor eigen gebruik, hiertoe in staat kunnen worden gesteld, door laagdrempelige modellen te ontwikkelen en waar nodig wet - en regelgeving aan te passen, binnen verantwoorde financiële kaders voor het Rijk, en de Kamer hierover voor het zomerreces van 2012 te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag

Motie Diederik Samsom (PvdA):

"Verzoekt de regering de mogelijkheid van zelflevering, met inachtneming van genoemde beperkingen, mogelijk te"maken door artikelen 47, 50 en 63 van de Wet Belastingen op Milieugrondslag te wijzigen..."

(NB: de beperkingen slaan terug op coöperatieve installaties)