Een ruime meerderheid van de Nederlanders (62%) wil dat hun eigen gemeente een actieve rol speelt in het mogelijk maken van lokaal duurzaam opgewekte energie. Iets minder dan eenderde (30%) wil dat hun gemeente zich inzet om windmolens binnen de gemeentegrenzen te plaatsen. Dat blijkt uit de nieuwste Energie Monitor, die op initiatief van Eneco vier keer per jaar wordt uitgevoerd.

Wind
Het draagvlak voor windenergie in Nederland blijft groot: 79% van de Nederlanders staat positief tegenover het opwekken van stroom met windenergie. Twee op de drie Nederlanders vinden het geen probleem als windmolens zichtbaar in hun buurt worden gezet, mits ze geen geluidsoverlast veroorzaken. Daarbij zijn SP-stemmers met 78% het meest enthousiast, maar ook PvdA-stemmers (66%) en VVD-stemmers (61%) hebben geen bezwaar. Bijna eenderde van de Nederlanders vindt zelfs dat hun gemeente een voortrekkersrol moet spelen.

Afsluitdijk
Opmerkelijk tenslotte is dat bijna 80% van de Nederlanders aangeeft dat de Afsluitdijk een goede locatie voor windmolens is. De overheid concludeerde laatst na onderzoek dat plaatsing van windmolens er technisch mogelijk is.

Bindende doelstelling
Desgevraagd geeft 71% aan dat alle landen van de EU verplicht zouden moeten zijn om een bepaalde hoeveelheid stroom zelf groen op te wekken. 41% van de ondervraagden vindt het zelfs niet nodig voor Nederland om maatregelen te nemen als niet heel Europa mee doet en 35% als de rest van de wereld niet mee doet.

Over de Energie Monitor
De Energie Monitor is een initiatief van Eneco Groep en wordt in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos vier keer per jaar uitgevoerd. Per onderzoek worden meer dan 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder ondervraagd over een groot aantal facetten van de energievoorziening in Nederland.

Het rapport Energie Monitor is hier te downloaden.

Bron: Eneco.nl