De gemeenten Amersfoort, Amsterdam stadsdeel Centrum, Apeldoorn, Buren, Den Bosch, Haarlem, Hoorn, Tilburg en Wageningen en de provincie Overijssel hebben klimaatprijzen ontvangen van staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu). Het gaat om de prijzen 'Het Beste Klimaatidee van Nederland', de Openbare Verlichting Awards en het BZK-stimuleringsproject 'Lokaal alle lichten op groen'.

Met deze prijzen stimuleert de overheid kansrijke en succesvolle lokale klimaatinitiatieven en zet deze in de schijnwerpers. Atsma: 'We moeten met z'n allen aan de slag om de doelstellingen van 20 procent CO2-reductie en 14% duurzame energie in 2020 te halen. Hiervoor zijn enorme inspanningen vereist. We kunnen lokale en regionale overheden hierbij helpen door succesvolle, kansrijke klimaatinitiatieven te stimuleren en meer bekend te maken voor de rest van Nederland.' De prijsuitreiking vond plaats tijdens het Klimaatcongres 2011 dat op 2 november 2011 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu is georganiseerd voor bestuurders en ambtenaren van gemeenten, provincies en waterschappen. 

Beste Klimaatidee van Nederland
De gemeente Haarlem is door de deelnemers van het congres tot winnaar van 'Het Beste Klimaatidee van Nederland' gekozen.  Met het idee 'Haarlems postcode energiespel' wordt de Haarlemse bevolking op speelse wijze bewust gemaakt van haar energieverbruik en de kosten. De bedoeling van het spel is om zoveel mogelijk electriciteit en aardgas te besparen in periodes van één maand. Naast punten voor energiebesparing kan men ook scoren door groene energie in te kopen of zelf duurzame energie op te wekken. Ieder huishoudenkrijg een 'kraslot'. Door zich te registeren krijgt de bewoner toegang tot de E-atlas van Liander en hiermee inzicht in zijn eigen gebruik en ook in die van de straat/wijk. Dit idee is goed voor het klimaat want het maakt mensen bewust van hun energieverbruik, de kosten en de besparingsmogelijkheden. Door energie te besparen houden huishoudens meer geld over om te investeren in de lokale economie.

Naast gemeente Haarlem waren ook ideeën van gemeente Bronckhorst 'stadje Bronkhorst verlicht met LED' (meer gebruik LED-verlichting zorgt voor verminderd energieverbruik) en gemeente Dronten 'pilot BioNet' (afgeschermd aardgasnet voor biogas met speciale ketels ook geschikt voor 100% biogas dat opgewekt wordt uit mest uit regio Dronten) genomineerd. Met de stimuleringsprijs 'Het Beste Klimaatidee van Nederland' wil het rijk het beste idee voor een klimaatneutrale toekomst belonen en in de schijnwerpers zetten.  Het idee moet een samenwerking zijn van een gemeenten, provincie of waterschap met het bedrijfsleven en/of burgers. De gemeente ontving een ondersteuningstraject ter waarde van 25.000 euro om hun kansrijke idee uit te werken.

Openbare Verlichting Awards
De gemeenten Buren en Tilburg en de provincie Overijssel hebben een Openbare Verlichting Award (OVL-award) ontvangen vanwege hun ambitieuze aanpak en resultaten op het gebied van energiebesparing in de openbare verlichting en het terugdringen van lichthinder.

Buren
De gemeente Buren is winnaar in de categorie gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. Doorslaggevend voor de jury was de aanpak van Buren en de voorbeeldfunctie voor andere gemeenten. De gemeente betrok haar inwoners intensief bij het weer donker maken van het buitengebied. Vijfhonderd lichtmasten ruimen het veld. Verder wordt alle verlichting gedimd en vervangen door zuinige apparatuur.

Tilburg
De gemeente Tilburg is winnaar in de categorie grote gemeenten (> 50.000 inwoners). Bijna alle verlichting in Tilburg wordt vervangen door led en gedimd. Bovendien introduceerde de gemeente Licht op aanvraag. Pas als er verkeersdeelnemers zijn, brandt de verlichting op volle sterkte. Tilburg is een goed voorbeeld voor collega-gemeenten en geeft een impuls aan de ontwikkeling van ledverlichting, aldus de jury. Tilburg deelde haar ervaring en kennis met overheden in heel Europa.

Overijssel
In de categorie provincies is Overijssel winnaar door de gerealiseerde energiebesparing langs provinciale wegen en haar actieve rol in de ondersteuning van gemeenten bij de keuzes voor energiezuinige verlichting. Na een eerdere besparing van 15%, wil de provincie de komende jaren nog eens 30% energie besparen. Ook Overijssel wil in de buitengebieden het donker meer terug. Daarbij maakt Overijssel dankbaar gebruik van de aanpak van de gemeente Buren. Voor gemeenten organiseert de provincie kennisbijeenkomsten en regelt een deel van de benodigde euro's in de vorm van subsidies.

De OVL-awards zijn ingesteld door de Taskforce Verlichting voor gemeenten en provincies die zich op ambitieuze en inspirerende wijze energiebesparing in de openbare verlichting hebben gerealiseerd. De Taskforce daagt lokale overheden uit extra werk te maken van energiebesparing én beloont ze voor de inspanningen op dit vlak. Uit de aanmeldingen werden zes genomineerden geselecteerd: de gemeenten Tilburg, Zaanstad, Buren en Uden en de provincies Utrecht en Overijssel.

'Lokaal alle lichten op groen'
Staatssecretaris Atsma heeft namens minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekend gemaakt dat de gemeenten Amersfoort, Apeldoorn, Amsterdam stadsdeel Centrum, Den Bosch, Hoorn en Wageningen mogen deelnemen aan het rijksproject 'Lokaal alle lichten op groen'. Deze gemeenten krijgen ieder 250.000 euro van het rijk omdat zij samen met minimaal 20 eigenaar-bewoners woningen energieneutraal gaan renoveren of verbouwen. Gemeenten vormen consortia met vele partijen: van installateur, bouwer tot bankier en worden nauwlettend gevolgd zodat toekomstige partijen met de 'lessons learned' ermee aan de slag kunnen. De stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, een meerjarenprogramma van het ministerie van BZK, ontwikkelt initiatieven zoals 'Alle lichten op groen' om de markt voor energieneutraal renoveren substantieel te verbeteren.