Met grote verbazing heeft NWEA kennis genomen van de uitingen van het Centraal Plan Bureau (CPB), afgelopen weekend, over de kosten en baten van windenergie op zee. NWEA is het met minister Kamp eens dat het hier gaat over een betreurenswaardige misser van het CPB. Het CPB stelt dat, vanwege het feit dat het Europese emissiehandelssysteem niet werkt, het geen zin zou hebben om te investeren in duurzame energie. “Met Europa gemaakte energie- en klimaatafspraken worden door het CPB genegeerd”, meent NWEA. “Daarmee plaatst het CPB zich volstrekt buiten de politieke werkelijkheid en buiten de maatschappelijke realiteit.”

Uit een studie van maart van dit jaar, die werd begeleid door het Centraal Planbureau (CPB) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, zou blijken dat windenergie op zee vooralsnog niks oplevert, waardoor er alleen sprake zou zijn van maatschappelijke kosten. Minister Kamp spreekt van “een betreurenswaardig misverstand” bij het CPB. Het CPB verwijst naar het Europese emissierechtensysteem om aan te geven dat er weinig baten zijn. In dit systeem geeft de EU CO2-rechten uit, waarmee bedrijven in een bepaald aantal sectoren CO2 mogen uitstoten. Het aantal CO2-rechten, en daarmee de uitstoot, zouden vast staan.

NWEA wijst er echter op dat het juist de bedoeling is om het aantal rechten te verminderen, waardoor de CO2-uitstootprijs omhoog gaat. Door de lobby van verschillende landen (o.a. Polen) zijn er tot nu toe onvoldoende rechten uit de markt gehaald. En er is momenteel ook een overschot doordat door de economische crisis minder rechten zijn verbruikt. NWEA gaat er net zoals minister Kamp van uit dat het Europese systeem van emissiehandel zal worden gerepareerd. De Europese Commissie heeft daarvoor al voorstellen gedaan. De studie ging specifiek over wind op zee, maar raakt feitelijk álle vormen van duurzame energie. Door wind op zee geïsoleerd te beschrijven ontstaat een scheef beeld. Als de aannames en de uitgangspunten van het CPB overal zouden worden gehanteerd, dan kan er wel gestopt worden met elk klimaatbeleid in Nederland.

Het is volstrekt helder dat door windturbines te plaatsen CO2 wordt bespaard én dat Nederland minder afhankelijk wordt van het buitenland. De schade die CO2 veroorzaakt is groot, zo blijkt ook uit de gezaghebbende studie 'ExternE' waaraan vele vooraanstaande onderzoeksbureaus uit heel Europa meewerkten in opdracht van de Europese Commissie. Het voorkómen van CO2-uitstoot door het plaatsen van windturbines op zee levert dus ook veel op. Minister Kamp maakte onlangs bekend dat met zijn nieuwe plannen windmolenparken op termijn in totaal 4,2 miljard euro besparen ten opzichte van eerdere plannen. De minister heeft drie gebieden aangewezen voor de bouw van windmolenparken.

Het Nederlandse onderzoeksbureau CE was en is nauw betrokken bij het 'ExternE'-programma.