De afgelopen periode heeft het Klimaatverbond onderzoek gedaan naar de manier waarop duurzaamheid is ingebed in het gemeentebeleid. Dit is gebeurd op basis van een scan van 204 recent gesloten coalitie-akkoorden, waarbij vooral gekeken is naar de manier waarop duurzaamheidsbeleid, klimaatbeleid, adaptatie en het Energieakkoord verankerd zijn.

Duurzaamheidsbeleid
Duurzaamheid is goed verankerd in het gemeentebeleid. Slechts twintig gemeentes hebben er in hun coalitie-akkoord geen tekst aan gewijd. Energiebesparing, duurzame energieopwekking en in het bijzonder vergroening komen vaak terug in de akkoorden. Bij vergroening zien veel gemeentes mogelijkheden voor burgerinitiatieven.

Klimaatbeleid
De meeste gemeentes wagen zich niet aan concrete doelstellingen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Slechts een kwart (52 gemeentes) refereert aan klimaatverandering, waarvan 34 gemeentes ook daadwerkelijk concrete doelstellingen hebben. Wel is er veel variatie in de termijn waarop deze gemeentes klimaat- of energieneutraal willen zijn: van 2015 tot 2045. De meeste gemeentes met concrete doelstellingen richten zich op het jaar 2030 of later. Nog concretere doelstellingen (zoals bijvoorbeeld doelstellingen voor het aantal energieneutrale woningen in de komende vier jaar) komen vrijwel niet voor.

(Van de 136 bij het Klimaatverbond aangesloten gemeentes hebben 39 klimaatbeleid opgenomen in het coalitie-akkoord.)

Adaptatie
Aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering (adaptatie) wordt slechts door twaalf gemeentes (5%) genoemd. Bij de meeste aanpassingen gaat het om waterberging en riolering die aangepast wordt om de gevolgen van extreem weer op te vangen.

Energieakkoord
In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt voor gemeentes. Desondanks zijn van de 74 coalitie-akkoorden die door Het Klimaatverbond zijn doorgelicht slechts vier gemeentes die refereren aan de mogelijkheden die dit akkoord hen biedt.

Conclusies
– Duurzaamheidsbeleid is goed verankerd in de coalitie-akkoorden
– Weinig gemeentes hebben klimaatdoelstellingen
– Het Energieakkoord is niet in beeld bij de gemeentes