Klimaatverbond Nederland werkt met onder andere gemeenten, waterschappen en provincies aan interne CO2-beprijzing. Door gebruik van een fictieve CO2-prijs in aanbestedingen of kosten-batenanalyses onderbouwen de overheden hun keuze voor de duurzame optie.

In het kader van deze werkzaamheden heeft een groep van zes masterstudenten van de Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar de verschillende methodes van interne CO2-beprijzing die interessant en relevant zijn voor overheden. Zij hebben daarbij ook gekeken naar de uitgangspunten en elementen die spelen bij de verschillende methodes, evenals de voor- en nadelen van iedere methode.

(On)gelijkheid tussen generaties

De onderzoekers bemerkten dat veel van de bepalende elementen voor interne CO2-beprijzing gebaseerd zijn op waardeoordelen. Gelijkwaardigheid tussen generaties is daar een voorbeeld van. Hoe vertalen we schade van klimaatverandering die onze kinderen en kleinkinderen treft in een CO2-prijs die we nu toepassen? Dit element van intergenerationele ongelijkheid is sterk bepalend. Een onmisbaar, maar lastig in te schatten element daarbij, vormen de risico’s die verbonden zijn aan kantelpunten in het klimaatsysteem, waardoor zeer grootschalige, onbeheersbare klimaatverandering onafwendbaar dreigt te worden.

Technologische ontwikkelingen

Het onderzoek werpt ook licht op de grote afhankelijkheid van technologische innovatie die in veel modellen zit. Technologische ontwikkelingen uit het verleden worden vaak geprojecteerd op de toekomst, terwijl veel van deze technologische ontwikkelingen uitgaan van marktgedreven investeringen in een periode waar geen bovengrens aan CO2-emissies werd gesteld. De toekomstige perspectieven zijn mogelijk heel anders en de verwachte ontkoppeling tussen economische groei en emissies wordt daarbij ter discussie gesteld.

Wat is de CO2-prijs?

Op 2 juli presenteerden de onderzoekers de uitkomsten van hun onderzoek in Wageningen, waarbij we onze partners ook hadden uitgenodigd. Aansluitend op de presentatie werd discussie gevoerd over een aantal belangrijke dilemma’s, zoals de hoogte van de te hanteren CO2-prijs; ga je voor de echte, ‘werkelijke’ prijs, of ga je voor een prijs die wel voldoende effect heeft, maar een stuk lager is? De onderzoekers hebben mooi werk geleverd; Klimaatverbond Nederland gaat met de uitkomsten aan de slag en zal deze ook verwerken in het essay dat zij na de zomer uitbrengt op dit thema.