Uit de op 7 oktober jl. gepubliceerde resultaten van de Eurobarometer-enquête blijkt dat meer dan twee derden van de Europeanen de klimaatverandering als een ernstig probleem beschouwen. Bijna 80% is van oordeel dat maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan gunstig zijn voor de economie en de werkgelegenheid.

Uit de enquête1, die in juni 2011 is afgenomen, blijkt dat de bezorgdheid van de Europeanen over de klimaatverandering is toegenomen ten opzichte van 2009 en dat de klimaatverandering als een groter probleem wordt beschouwd dan de economische crisis. Het onderzoek toont tevens aan dat de inwoners van de 27 lidstaten in het algemeen verwachten dat de Europese Unie tegen 2050 een klimaatvriendelijke koolstofarme samenleving zal worden.

Connie Hedegaard, Europees commissaris voor Klimaatactie: "Dit stemt me hoopvol! Dit onderzoek bewijst dat de Europese burgers beseffen dat we niet alleen aan de economische problemen moeten werken. Een grote meerderheid van de Europeanen wil dat de politici en bedrijfsleiders de grote klimaatproblemen nu aanpakken. Het is opvallend dat de bezorgdheid over de klimaatverandering nu zelfs groter is dan in de aanloop naar de klimaatconferentie van Kopenhagen. Dat meer dan drie vierden van de Europeanen een betere energie-efficiëntie beschouwen als een manier om nieuwe banen te creëren is een sterk signaal voor de Europese beleidsmakers. Deze enquête is voor mij een sterke aanmoediging om als Commissie te blijven ijveren voor ambitieuze en concrete klimaatmaatregelen in Europa."

De belangrijkste resultaten van de enquête zijn:

  • tt68% van de ondervraagden vindt de klimaatverandering een zeer groot probleem (tegenover 64% in 2009). In totaal vindt 89% de klimaatverandering een groot probleem ("zeer groot" of "groot"). Op een schaal van 1 (minimum) tot 10 (maximum) scoort de ernst van de klimaatverandering 7,4, tegenover 7,1 in 2009;

  • ttIn het algemeen wordt de klimaatverandering aangewezen als tweede belangrijkste wereldprobleem, na armoede, honger en een tekort aan drinkwater (die samen als één probleem worden beschouwd). Eén op vijf respondenten vindt de klimaatverandering het belangrijkste probleem. 51% (tegenover 47% in 2009) beschouwt de klimaatverandering als het belangrijkste of één van de belangrijkste problemen; voor de economische crisis is dat 45%;

  • tt78% is het ermee eens dat de strijd tegen de klimaatverandering en een betere energie-efficiëntie de economie en de werkgelegenheid kunnen bevorderen. In 2009 was slechts 63% van oordeel dat klimaatmaatregelen gunstig zijn voor de economie en de werkgelegenheid. In alle lidstaten is minstens twee derden van de respondenten het eens met deze stelling;

  • tt68% is her ermee eens dat de belasting meer op het energiegebruik moet worden gebaseerd. In alle lidstaten is een meerderheid voorstander van een dergelijke verschuiving.

  • ttDe Europeanen verwachten dat Europa tegen 2050 een klimaatvriendelijke samenleving wordt, een visie die eerder dit jaar door de Commissie is voorgesteld in haar Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie2. Bijna negen op tien van de ondervraagden (88%) verwachten dat Europa in 2050 meer hernieuwbare energie zal gebruiken, 87% dat Europa energie-efficiënter zal zijn en 73% dat auto's milieuvriendelijker zullen worden aangedreven;

  • ttDe strijd tegen de klimaatverandering vindt men in de eerste plaats een taak van de nationale regeringen, de EU en het bedrijfsleven. Slechts 21% voelt zich ook persoonlijk verantwoordelijk, maar 23% anderen melden spontaan dat alle betrokkenen, waaronder zijzelf, een collectieve verantwoordelijkheid dragen;

  • ttIets meer dan de helft van de ondervraagden (53%) verklaart dat ze de jongste zes maanden maatregelen hebben genomen om de klimaatverandering tegen te gaan. Dat aandeel stijgt nog wanneer gevraagd wordt welke concrete maatregelen ze hebben genomen: De meest genoemde maatregel is recycling of minder huishoudelijk afval produceren. 66% van de ondervraagden verklaren daartoe inspanningen te leveren.

Het volledige verslag van de Eurobarometer-enquête staat op: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm#372.