Veel lagere overheden met een ambitieus klimaatbeleid hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan duurzame groei. Zij worden hierbij ondermeer gesteund door de SER, die vindt dat de overheid duurzaamheid tot topprioriteit moet verheffen.

"De economische crisis en crises op het gebied van voedsel en energie maken duidelijk dat er structurele veranderingen in de wereld noodzakelijk zijn. Het streven naar duurzame ontwikkeling moet veel serieuzer worden aangepakt. Het kabinet moet duurzaamheid tot topprioriteit verheffen en komen met een 'structurele innovatieaanpak voor duurzaamheid'. Zo ontstaan kansen voor economische groei en werkgelegenheid". Dat staat in het unanieme SER-ontwerpadvies Meer werken aan duurzame groei.

De huidige innovatieaanpak (ook wel aangeduid als transitiebeleid) laat enige resultaten zien, maar heeft nog te weinig opgeleverd. Zo is er nog relatief weinig succes geboekt met eco-efficiënte innovatie. Nederland scoort laag als het gaat om de omzet van schone technologieën, zoals windenergie. Nederland dreigt de boot te missen in een van de grootste mondiale groeimarkten van de toekomst, terwijl ons land over een groot aantal bedrijven beschikt die uitstekend gepositioneerd zijn om leidende posities op de wereldmarkt van schone technologie in te nemen. De commissie acht een versterking van het technologie- en innovatiespoor cruciaal.

In een nieuwe 'structurele innovatieaanpak voor duurzaamheid' moet aandacht zijn voor:

  • ntthet ontwikkelen van een sleutelgebiedenaanpak voor duurzaamheid, het benoemen van economische focusgebieden en het optimaliseren van de samenwerking tussen publieke en private initiatieven; 
  • ntthet Nederlandse bedrijfsleven in leidende posities op de wereldmarkt van schone technologie; 
  • ntthet voorbereiden van werknemers op de kennis en vaardigheden die een duurzame economie vraagt; 
  • ntthet toewerken naar consumptie- en productiekeuzes die passen binnen de grenzen van duurzame ontwikkeling.

Het ontwerpadvies is een reactie op een adviesaanvraag van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het advies is voorbereid door de SER-commissie Duurzame Ontwikkeling onder voorzitterschap van drs. J.F. van Duyne. Op dit moment wordt het besproken in de achterbannen van de organisaties van sociale partners. Het advies zal in de openbare raadsvergadering van vrijdag 21 mei worden vastgesteld. 

Lees meer op de website van SER.