Minister Henk Kamp (EZ) sloot de Energiedialoog af samen met astronaut en wetenschapper André Kuipers. Bestuurders van Klimaatverbond Jan Jacob van Dijk (prov. Gelderland) en wethouder Berend de Vries (Tilburg) spraken over de ambities van de decentrale overheden en hun bijdrage aan de energietransitie. Klimaatverbond Nederland diende de bijdrage in in de vorm van een boekje.

Onze inbreng in het kort:

Advies 1:
Ontwikkel een heldere visie gericht op Nederland in 2030-2050 op basis van duurzaamheid.

Advies 2:
Borg een transitieproces voor een structurele (energie-)dialoog waarbij ruimte is voor partijen die een substantiële rol hebben in de toekomst. Ondersteun actief de ontwikkeling van deze nieuwe partijen.

Advies 3:
Faciliteer processen op lokaal niveau die leiden tot een structurele lokale energiedialoog en verbind deze met de nationale energiedialoog.

Advies 4:
Leg wettelijk vast dat klimaatbeleid en uitvoering een verplichte taak is van decentrale overheden. Stel hiertoe voldoende capaciteit beschikbaar.

Advies 5:
Geef wettelijke ruimte aan decentrale overheden om een actieve faciliterende rol op zich te nemen richting de energieke samenleving. Interpreteer de regels met betrekking tot aanbesteding en staatsteun zo ruim als mogelijk.

Advies 6:
Behoud het publieke karakter van netbeheerders en geef ze de ruimte om activiteiten te initiëren die de energietransitie versnellen door de eindgebruiker actief te betrekken.

Advies 7:
Zorg voor een beprijzing van CO2 door de grondslag van de energiebelasting (alle vormen van energie een level-playing-field) hierop aan te passen. De afstand tussen productie en consumptie maakt vanzelf deel uit van de afweging die dan plaats gaat vinden.

Advies 8:
Geef gemeenten de wettelijke mogelijkheden om het toepassen van aardgasvoorzieningen in nieuwbouw te ontmoedigen en/of teverbieden.

Advies 9:
Stel als Rijksdoel een aardgasloze bebouwing, gebaseerd op duurzame fossielvrije bronnen, uiterlijk in 2030 en verwijder het wettelijke recht op een aardgasaansluiting.

Advies 10:
Het Rijk stelt als wettelijk kader een EPC van 0,0 in 2021 voor alle gebouwen, inclusief de gestapelde bouw. Het Rijk biedt in regelgeving tevens de ruimte dat gemeenten die nu een EPC van 0,0 willen, dat ook mogen.

Advies 11:
Pas de regels rond de servicekosten van huurwoningen zodanig aan dat verhuurders gaan investeren in collectieve energiebesparingsmaatregelen.

Advies 12:
Ontwikkel een onafhankelijke publieke benchmark met betrekking tot de energieprestaties van woningcorporaties.

Advies 13:
Ontwikkel een landelijk programma gericht op de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.

Advies 14:
Zorg voor wettelijke verankering van bestaande business-cases die gebruik maken van de salderingsregeling alvorens over te gaan op aanpassing van de wet- en regelgeving.

Advies 15:
Verruim de wettelijke mogelijkheden die aansluiten bij de nieuwe (lokale) economie, onder meer door het aanpassen van de regels voor projecten (zoals zonneparken, postcoderoos, monumenten) op schone energie.

Lees hier de inbreng van Klimaatverbond Nederland aan de Energiedialoog.