Namens het Klimaatverbond en de Klimaatambassadeurs vragen wij de heer Rutte en de heer Samsom dringende aandacht om in de formatie - en de komende kabinetsperiode - veel aandacht te besteden aan klimaat en duurzame energie en decentrale overheden te ondersteunen bij hun cruciale rol in de noodzakelijke transitie van een fossiele naar een hernieuwbare energievoorziening.