De fractiespecialisten van VVD, SP, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben afgesproken dat zij kort na de komende verkiezingen - ongeacht de uitslag - met elkaar overleg zullen plegen om te komen tot een Nationaal Energietransitie Akkoord.

Deze opvallende afspraak is gemaakt tijdens het verkiezingsdebat 'Hoe krijgt Nederland nieuwe energie' dat vanmorgen in Nieuwspoort is gehouden onder leiding van oud-minister Ed Nijpels. Het doel van het akkoord is om, over kabinetsgrenzen heen, burgers en bedrijven meer langjarige zekerheid van beleid te bieden. Alle maatschappelijke sectoren vinden dit cruciaal voor een beter investeringsklimaat. Ook zegden de fractiespecialisten toe dat zij daags na het overleg de uitkomsten ervan in een publiekelijk debat zullen toelichten. Zij stemden hiermee in toen gezamenlijk de conclusie werd getrokken dat alle aanwezige partijen de noodzaak van een Nationaal Energietransitie Akkoord onderschrijven.

Het uitgangspunt van een nationaal akkoord is dat het, ongeacht de samenstelling van de nieuwe coalitie, de basis vormt van het energiebeleid van een nieuwe kabinet. Een tweede opmerkelijke uitkomst van het debat in Nieuwspoort is dat de fractievertegenwoordigers unaniem hun steun uitspraken voor het oprichten van de Groene Investeringsmaatschappij. Deze publiek-private samenwerking kan de marktbeperkingen opheffen en ervoor zorgen dat er voldoende langjarig kapitaal beschikbaar is om de noodzakelijke investeringen in duurzaamheid te realiseren.

In het debat, georganiseerd door de stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie, stond de dialoog tussen samenleving en politiek over de energietransitie centraal. ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme, voorzitter van de stichting, deed in een open brief namens de samenleving een oproep aan de politiek om de overgang naar schone, betaalbare en betrouwbare energie met een consistenter beleid te versnellen.

Zie ook www.nos.nl.